פתיחת ההליך להשמת מתמחים/ות לשנת 2018

 

מחפש/ת התמחות במשפטים? את/ה בעל/ת יכולות גבוהות? משרד המשפטים מציע לך חווית התמחות מעניינת ומאתגרת, בה תזכה ללמוד על עולם המשפט.​


משרד המשפטים מודיע כי ביום 2/12/16 יפתח הליך לקליטת מועמדים להתמחות, על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ביחידות המשרד, לרבות הפרקליטות והסנגוריה הציבורית, למועדי מרץ וספטמבר 2018.

תנאי לקבלת מועמדות

 • גיליון ציונים של שתי שנות לימוד לפחות מאוניברסיטה או מכללה מוכרת.

 היחידות בהן ניתן יהיה להתמחות בשנת 2018 ומידע על פעילותן מפורטים באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

אופן הגשת המועמדות

 1. מילוי תיק אישי במילוי תיק אישי באתר קודקס וטופס קרבת משפחה, בצירוף גיליון ציונים העדכני ליום הגשת המועמדות מהמוסד האקדמי. הגשת המועמדות תעשה באמצעות אתר קודקס ללא תשלום, בהתאם להנחיות המופיעות באתר משרד המשפטים. נתוני המועמדים יועמדו לעיונם של עובדי המשרד האמונים על הליכי המיון, הבחירה והקליטה.
 2. הגשת מועמדות למשרות:
 
יש להגיש מועמדות (ללא תשלום) למשרות באמצעות אתר קודקס. על מנת להגיש מועמדות יש לפעול באופן מלא ע"פ ההנחיות המפורטות באתר  קודקס (תחת "סטודנטים").

הליך הבחירה

 • הליכי המיון והבחירה יקבעו על ידי היחידות עצמן.  
 • ההחלטה בדבר זימון מועמד לראיון תקבע על ידי היחידות בהתאם לנתונים הרלוונטיים לכל יחידה. בין היתר, יינתן משקל להישגים לימודיים, קורות החיים, תרומה לקהילה והמלצות.
 • הראיונות יתקיימו במסגרת ועדה (שתוקם בכל יחידה) אשר תבחן את התאמת המועמדים להתמחות על-פי ההתרשמות מן המועמד, לצד הקריטריונים שצוינו לעיל.
 • מועמדים שייבחרו ישובצו כמתמחים בהתאם לצרכי המשרד.
 • מועמדים שייבחרו להתמחות ביחידה אחת במשרדנו, יתבקשו להתחייב בכתב להתמחות באותה יחידה ואז יגרעו מהמאגר.
 • התמחותם של מועמדים שנבחרו והתחייבו להתמחות ביחידה אחת במשרדנו, תבוטל לאלתר אם יסתבר שהגיעו לראיונות ביחידות נוספות של המשרד והם לא יוכלו להתמחות במשרד המשפטים.
 • כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד המשפטים, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007.
 
כתנאי להתחלת התמחות במועדים הנ"ל יידרש היתר להתמחות מלשכת עורכי הדין.
 

ראיונות יחלו ביום 15/03/2017.

 • המועד האחרון להגשת מועמדויות למשרות התמחות במועדי מרץ וספטמבר 2018 הינו יז' בטבת, תשע"ז ה-15 בינואר 2017 באמצעות אתר קודקס.

מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה, ישקלו בהתאם לצורך בלבד והמשרד איננו מחויב להתחשב בהן.