הפיקוח על הבנקים פרסם הבהרות בנוגע ליישום הגדרת "בעל שליטה" בחוק איסור הלבנת הון במקרה של לקוחות שהם תאגידים מסוג של עמותות או אגודות שיתופיות

 
|30/07/2017 |

​הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם ביום 20.7.2017 הבהרות בקשר להגדרה החדשה של "בעל שליטה" הכלולה בסעיף 1 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000 (להלן: "החוק").

​מטרת הפרסום היא לתת מענה לפניות שונות שהתקבלו בבנק ישראל בקשר להגדרה החדשה של "בעל שליטה" בחוק בנוגע ללקוחות תאגידיים מסוג עמותות ואגודות שיתופיות אשר מסרבים להצהיר על יחיד כלשהו כבעל שליטה. הפרסום מבהיר את עמדת הפיקוח על הבנקים, שבהתאם להגדרה החדשה של "בעל שליטה" אין אפשרות לקבל מלקוח שהוא ישות משפטית הצהרה בדבר בעל שליטה ללא ציון שם היחיד או היחידים שנקבעו כבעלי שליטה, וזאת בהתאם לשלוש חלופות הקבועות בהגדרת "בעל שליטה" בחוק, ומדגיש כי הנחיה זו חלה גם על עמותות ואגודות שיתופיות. במקרה שבו לא מתקיימת אף אחת מהחלופות המופיעות בפסקאות (1) או (2) להגדרה, יש לראות כבעל שליטה, בהתאם לחלופה (3) בהגדרה, את יו"ר ועד האגודה השיתופית או העמותה, לפי העניין, וכן את המנהל הכללי של האגודה השיתופית או העמותה (ככל שמונה) או כל גורם בעל תפקיד דומה גם אם תוארו אחר.