ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט), התשע"ז-2016

 
|28/05/2017 |

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 9.5.17 את תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט), התשע"ז-2016 (להלן: "התקנות") אשר הותקנו מכוח סמכותה של שרת המשפטים ובהסכמת שר האוצר לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן: "החוק"). ​

​פרק ה' לחוק מסדיר את סמכויות התפיסה והחילוט של רכוש של ארגון טרור או רכוש הקשור בעבירות טרור (להלן: "הרכוש"). סימן א' עניינו בחילוט במסגרת הליך פלילי; סימן ב' עוסק בתפיסה וחילוט מנהליים; סימן ג' מסמיך את האפוטרופוס הכללי לתפוס ולנהל את הרכוש שלגביו ניתן צו תפיסה או צו חילוט.


סעיף 97(א)(2) לחוק מסמיך את שרת המשפטים, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות לעניין ניהול הרכוש שנתפס לפי הוראות פרק ה', ובכלל זה אופן תשלום הוצאות ניהול הרכוש כאמור. התקנות כוללות, בין היתר, הוראות בדבר אופן ניהול הרכוש על ידי האפוטרופוס הכללי, הן לגבי רכוש בניהול זמני והן לגבי רכוש שניתן לגביו צו חילוט.


מטרת ניהול הרכוש בשלב הניהול הזמני על פי דברי ההסבר לתקנות, היא שמירה על ערכו בלבד, ולא מימושו או השאת רווחיו. על כן, לא ניתן לנהלו בדרך שעשויה לסכן את ערכו של הרכוש או להמירו ברכוש אחר. עם זאת, כאשר ניתן צו חילוט, על האפוטרופוס הכללי לפעול למימוש הרכוש ולהעברת תמורתו לאוצר המדינה. בנוסף לכך, עד למימוש הרכוש או עד להפיכת צו החילוט לחלוט, ינהל האפוטרופוס הכללי את הרכוש באופן העשוי להועיל למימושו אך הוא רשאי לממשו בכפוף להוראת בית המשפט בעניין זה.