רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטה להקדמת מועד התחילה של צו איסור הלבנת הון שחל על גופים מוסדיים

 
|30/07/2017 |

​רשות ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "הרשות") פרסמה ביום 18.7.2017 את טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ז-2017 (להלן: "טיוטת הצו"). מטרת הטיוטה היא הקדמת מועד כניסתו לתוקף של  הצו בשלושה חודשים.

​אחת ממטרותיו של הצו החדש שפורסם לאחרונה הייתה להתאים את החובות החלות על גופים מוסדיים לסטנדרטים הבינלאומיים וכן לתקן ליקויים שזוהו בביקורת הבינלאומית שקיים בישראל ארגון MONEYVAL בשנת 2013. זאת, בין היתר, כהכנה לקראת ביקורת בינלאומית מקיפה בתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור שיקיים בישראל בשנה הקרבה ארגון ה – (Financial Action Task Force) FATF (להלן: "הארגון"). מטרת הביקורת היא לבחון האם ישראל עומדת בדרישות ובסטנדרטים שקבע הארגון כחלק מהמאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, עמידה בביקורת בהצלחה היא תנאי להצטרפותה של מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון. מנגד, אי עמידה בתנאים עלולה להוביל להכללת ישראל ב"רשימות השחורות" של מדינות שאינן מצייתות לכללי הארגון מה שיוביל לפגיעה קשה במוניטין ובמערכת הפיננסית הישראלית.


לפי כללי הארגון, בחינת עמידתה של מדינה בסטנדרטים הבינלאומיים מתבצעת לאורה של החקיקה הקיימת בתוקף במועד הביקורת (מרץ 2018). לפי המצב כיום, הצו ייכנס לתוקפו רק בחודש מאי 2018 ולכן ההוראות הקבועות בו לא יילקחו בחשבון לצורך בדיקת עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים הבינלאומיים. לפיכך, מוצע בתיקון שפורסם להקדים את כניסת הצו לתוקף ולקבוע את מועד התחילה ליום 18.02.2018. יחד עם זאת, כדי לאפשר לגופים המוסדיים שהות להיערך ליישום הוראות הצו, מוצע כי לא יוטלו עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות הקבועות בו עד ליום מועד התחילה המקורי של הצו (18.5.2018).


ניתן להעביר הערות על הטיוטה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עד ליום 08.08.17.