הצעת חוק אשראי הוגן אושרה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת

 
|30/07/2017 |

​מליאת הכנסת אישרה ביום 18.7.2017 את הצעת חוק אשראי הוגן, תיקון מס' 3 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 1993 (להלן: החוק).

​הצעת חוק זו נועדה להגן על הצרכנים בשוק האשראי ולהגביר את התחרות בשוק זה באמצעות  קביעת תקרת ריבית מקסימלית על הלוואות ליחידים, חובות גילוי על המלווים וכן סנקציות מנהליות ופליליות.


במסגרת החוק הוטלה הגבלה המהווה את תקרת ה"ריבית האזרחית", ריבית בנק ישאל +15%, וכן "ריבית פלילית" שהיא ריבית בנק ישראל +30%. כאשר מי שילווה בריבית מעל לריבית האזרחית יהיה חשוף לעיצומים כספיים בסכומים גבוהים והלוואה עם ריבית העולה על סכום הריבית הפלילית תיחשב לעבירה פלילית שהעונש בצידה הוא עד שלוש שנות מאסר. שלוש עבירות פליליות הקבועות בחוק הוספו כעבירות מקור לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000: כריתת חוזה הלוואה ללא מסמך בכתב או ללא כל הפרטים המהותיים במטרה להתחמק ממילוי אחר הוראות החוק; כריתת חוזה שהריבית הקבועה בו עולה על ה"ריבית הפלילית" וכן קבלת תשלום החורג מהתקרה שנקבעה. 


בנוסף, קובע החוק חובות גילוי שונות שיחולו על המלווים במטרה להגן על הצרכנים. החוק אינו חל על הלוואות לתאגידים, על הלוואות ללא ריבית או על הלוואות בין קרובי משפחה.


החוק ייכנס לתוקף בתום 15 חודשים מיום פרסומו ברשומות.