תפקידי האגף לביקורת פנימית

 
 1. ביקורת פנימית ביחידות המשרד
  האגף לביקורת פנימית עורך ביקורות בכל יחידות המשרד.
  האגף בודק אם פעולות הארגון, והפעולות של נושאי המשרה וממלאי התפקידים בו הינן תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון והיעילות ואם הם מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

  אגף הביקורת פועל במסגרת תוכנית עבודה שנתית, המתעדכנת בהתאם לצורך ומאושרת על ידי המנכ"ל.

  דו"ח הביקורת הפנימית, הכולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות מועבר לקבלת תגובת היחידה הנבדקת ועם השלמתו מועבר למנכ"ל ולשר.

 2. משימות מנכ"ל
  האגף לביקורת פנימית מתבקש לבצע במהלך השנה פעולות ביקורת נקודתיות על פי דרישה מיוחדת של המנכ"ל ובנסיבות בלתי צפויות מראש.

 3. טיפול בדו"חות הביקורת של משרד מבקר המדינה
  אגף הביקורת הפנימית מרכז את הטיפול בדו"חות מבקר המדינה, משלב יצירת הקשר והעברת טיוטות לקבלת תגובות המשרד, ועד לביצוע תיקון הליקויים שנמצאו בדו"חות מבקר המדינה.

 4. הכנת הערות ראש הממשלה
  עם קבלת הדו"חות הסופיים של מבקר המדינה, מדווח  אגף הביקורת הפנימית למשרד ראש הממשלה על הטיפול בתיקון הליקויים. הדיווח מקבל ביטוי במסגרת ההערות לדו"חות השנתיים של מבקר המדינה שראש הממשלה מגיש מדי שנה למבקר המדינה ולכנסת.

 5. הועדה המשרדית לתיקון ליקויים
  על-פי הוראות סעיף 21א' לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר (השר) צוות לתיקון ליקויים בראשו יעמוד מנהל הכללי של אותו גוף.

 

 

האגף לביקורת פנימית מרכז את הפעילות של הועדה המשרדית לתיקון ליקויים. בראש הוועדה, מנכ"ל המשרד וחברים בוועדה – מנהלת אגף הביקורת, היועצת המשפטי למשרד, החשב ונציגות של מנהלי יחידות. הוועדה פועלת ועוקבת אחר תיקון הליקויים שנמצאו בדו"חות מבקר המדינה ומרכזת הצעות החלטה נקודתיות ומערכתיות לשם תיקון הליקויים.

דיווח על פעילות הוועדה ועל תיקון הליקויים מועבר לשר, והשר מדווח למבקר המדינה ולמפקח הכללי במשרד ראש הממשלה.