הגשה מקוונת

 
​הגשה מקוונת של כתבי או החלטות בית דין

  • סעיף 27 (5) לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין בבית הדין לעררים), התשע"ב- 2012 מאפשר המצאה או הגשה של כתבי בית דין או החלטות בית דין באמצעות מערכת ממוכנת.
  • בהתאם להודעת ראש בית הדין לעררים מיום 29 במאי 2014, אשר פורסמה ברשומות (בילקוט פרסומים 6810), עד להודעה חדשה של ראש בית הדין שתפורסם ברשומות, לא יראו הגשת ערר לבית הדין באמצעות מערכת ממוכנת כאילו הומצא הערר למשיב, והמצאה למשיב של כתב הערר תתבצע לפי הוראות תקנה 7 לתקנות בלבד.

הגשת בקשות באמצעות האתר תתאפשר רק באמצעות כרטיס חכם.

עורכי דין שכרטיסם הונפק לפני אוגוסט 2013 מתבקשים לפנות לחברה שבה הונפק הכרטיס ולעדכן את ה- certificate של הכרטיס (התקנת תעודה חדשה בכרטיס).