הודעה על הפצת מסמך להערות הציבור: טיוטת מסמך הבנות וולנטרי בנושא 'חשבונות אפוטרופסות'

 
|11/12/2017 |

​מסמך זה בנושא חשבונות אפוטרופסות גובש בשיתוף איגוד הבנקים, האפוטרופוס הכללי ובנק
ישראל לאחר עבודה מאומצת שהתקיימה לאורך השנה האחרונה, ומופץ כעת להערות הציבור.

​המערכת הבנקאית רואה חשיבות רבה בשיפור השירות הניתן לאנשים ונשים שמונה להם אפוטרופוס, ופועלת לתת מענה לצרכיהם. מסמך זה גובש לאור הבנת הרגישות המיוחדת של אוכלוסייה זו והבנת הקשיים הקיימים בניהול חשבונות אפוטרופסות, זאת במטרה להגן על האינטרסים של אנשים שמונה להם אפוטרופוס, ולאפשר להם שקיפות לגבי חשבונותיהם ופעילות בהתאם ליכולותיהם. מטרה חשובה נוספת היא לסייע לאפוטרופוסים בביצוע תפקידם, בקביעת
הוראות אחידות וברורות באשר לניהול חשבונות אפוטרופסות, אשר יבהירו מהן הדרישות
והמגבלות בחשבונות אלה.


בשלב זה נכללות במסמך הוראות בנושאים דוגמת איתור חשבונות בבעלות אדם שמונה לו
אפוטרופוס, סימון חשבון כחשבון אפוטרופסות ומסירת מידע בחשבונות אפוטרופסות. יש כוונה
להוסיף למסמך זה התייחסות לפעולות רלוונטיות נוספות בחשבונות אלו בהמשך.

 

הערות למסמך זה ניתן להעביר לכתובת דוא"ל עד ליום 24 בדצמבר 2017 talfu@justice.gov.il