הגשה מקוונת של תביעת חוב

 
|25/08/2014 |

​תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט הנושה את גובה החוב שלטענתו חב לו החייב שננקט בעניינו הליך פשיטת רגל או גובה החוב של חברה שננקט בעניינה הליך פירוק. על הנושה חלה חובה להגיש את תביעת החוב והאסמכתאות לביסוס החוב לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס או צו הפירוק על ידי בית המשפט המחוזי.

מה תפקיד הכונס הרשמי בהליך תביעת החוב?

 • הכונס הרשמי משמש כזרוע עזר של בתי המשפט בהליך פשיטת רגל ובהליך פירוק חברה, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ. הכונס הרשמי קולט את תביעות החוב שהתקבלו מן הנושים ומעבירם לבעלי התפקיד שמונו על ידי בית המשפט בתיקים השונים.

אופן הגשת תביעת החוב

 • את תביעת החוב ניתן להגיש באמצעות המערכת המקוונת תוך קבלת אישור על קליטת/ אי קליטת תביעת החוב לאלתר או באמצעות הגשה ידנית למחוז המטפל בתיק. 
 • לתשומת לבכם: תביעות חוב המוגשות על ידי עורכי דין המייצגים את הנושים יוגשו באופן מקוון בלבד (החל מיום ה- 3.5.14). לא תתקבלנה במשרדי הכונס הרשמי תביעות חוב באמצעות הגשה ידנית מנושים המיוצגים ע"י עורכי-דין.
 • הסבר על תהליך הגשת תביעת חוב באופן מקוון. במסגרת שיפור השירות לאזרח פיתח הכונס הרשמי טופס מקוון ייחודי המיועד להגשת תביעת חוב בתיקי פשיטת רגל ובתיקי פירוק חברה.
 • תהליך ההגשה והקליטה:
 1. מילוי בכתב יד של טופס 21 לתקנות פשיטת הרגל על ידי הנושה, חתימתו ואימותו בתצהיר.
 2. שליחת הטופס המקוון, בצירוף העתק סרוק של טופס 21 והאסמכתאות לביסוס החוב.
 3. קבלת הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את עצם שליחת תביעת החוב אל הכונס הרשמי (אין לראות בקבלת הודעה זו אישור על קליטת תביעת החוב אצל הכונס הרשמי).
 4. מערכת המחשוב של הכונס הרשמי בודקת באופן אוטומטי נכונות הנתונים שהוזנו על ידי הנושה. ככל והנתונים שהוזנו על ידי הנושה ימצאו תקינים, תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת לתיבת המייל של הנושה המודיעה על קליטת תביעת החוב. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת תביעת החוב באופן תקין והעברתה לבעל התפקיד.
 5. אם הנתונים שהוזנו ימצאו לא מדויקים, תביעת החוב לא תיקלט במערכות הכונס הרשמי ותשלח הודעה מתאימה למגיש.  

הנחיות להגשת הטופס המקוון

 • אנא מלא אחר ההנחיות הבאות בקפידה רבה ופעל לפי השלבים הבאים:
 • יש לוודא פרטים מדויקים של החייב/ החברה בפירוק ומספר התיק הפנימי: פ"ר (פשיטת רגל) / פ"ח (פירוק חברה) באתר הדינמי של הכונס הרשמי (אין הכוונה למספר תיק בית משפט אלא למספר תיק בכונס הרשמי) .
 • טרם מילוי הטופס המקוון אנא ודאו כי מונחים לפניכם המסמכים הבאים:
 1. "טופס 21" (טופס תביעת חוב) - חתום ומאומת על ידי עורך דין (להורדה: טופס 21 מותאם להליך פשיטת רגל או טופס 21 מותאם להליך פירוק חברה).
 2. אסמכתאות לאימות החוב.
 3. "ייפוי כח" - חתום ומאומת בידי עורך דין (נדרש רק במקרים בהם התביעה אינה מוגשת על ידי הנושה עצמו אלא על ידי מיופה כוחו).
 4. העתק המחאה של הנושה לאימות נתוני חשבון בנק או אישור בנק על זהות בעל החשבון.
 5. במקרה של נושה מסוג "קופת גמל" – יש להדפיס ולמלא טופס ביטוח לאומי בל/ 5310 , לסרוק את הטופס ולצרפו לתביעת החוב המקוונת.

 

 • דגשים במילוי:
  1. את כל המסמכים הרלוונטיים הנ"ל יש לסרוק בפורמט PDF בלבד! לצורך צירופם לטופס המקוון בסעיף "צירוף אסמכתאות לביסוס החוב". סך גודל הצרופות לטופס לא יעלה על 10 מגה
  2. יש לוודא שיש ברשותך כתובת דואר אלקטרוני- את הכתובת תידרש להזין בטופס המקוון באופן מדויק על מנת שיישלחו אלייך אישורי שליחה וקבלה של הטופס
  3. בתום מילוי הטופס תוך הקפדה על מילוי שדות החובה, יש לשלוח את הטופס ע"י בחירה ב-"שלח"
  4. יש להמתין עד שתהליך השליחה יושלם. בתום התהליך תופיע על המסך "הודעה לשולח", במסגרתה ישלח חיווי על הצלחת שליחת התביעה בצירוף מספר הסימוכין.
  5. לאחר מכן, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה, הודעה על שליחת תביעת החוב בצירוף העתק מתביעת החוב שנשלחה (אין לראות בהודעה זו אישור על עצם קליטת תביעת החוב ונכונתה)
  6. במקרים שלא התקבלה הודעה על המסך או לא התקבלה אצל הנושה הודעת דואר אלקטרוני על אישור השליחה או התקבלה הודעת שגיאה, יש לפנות לתמיכה הטכנית של ממשל זמין בטלפון: 02-6664646.
  7. עם קליטת תביעת החוב במערכת "הכונס הרשמי", תישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של מגיש התביעה הודעה על אישור קליטת תביעת החוב וכן מידע על זהות בעל התפקיד ופרטי ההתקשרות עמו להמשך בירור וטיפול. 
  8. במקרים בהם לא התקבלה אצל מגיש הבקשה הודעה (בדואר אלקטרוני) בדבר קליטה או אי קליטת הטופס תוך 48 שעות ממועד הגשת תביעת החוב, יש לפנות בדואר אלקטרוני למחוז בו מתנהל ההליך על פי הכתובות המפורטות:
   1. מחוז חיפה: Tviot-hf@justice.gov.il
   2. מחוז תל- אביב: Tviot-tv@justice.gov.il
   3. מחוז באר שבע: Tviot-bs@justice.gov.il
   4. מחוז ירושלים:  Tviot-jr@justice.gov.il
  9. בפניה יש לציין את מספר הסימוכין של תביעת החוב שנשלחה ופרטי התיק לרבות: מספר תיק פנימי, ת.ז. החייב/ ח.פ. החברה בפירוק. בנוסף יש לציין את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל ליצירת קשר לצורך בירורים נוספים.
 • נושים מסוג: רשויות מדינה/ בנקים /עיריות – שפרטיהם אינם מעודכנים בטופס המקוון מתבקשים לפנות בכתב לכתובת
  דוא"ל:  Tviot-hf@justice.gov.il לצורך עדכון פרטיהם. בפניה יש לציין פרטים מלאים של המוסד הכוללים טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר לצורך בירורים נוספים.

הגשת תביעת חוב של נושה שהוא עובד

 אם הנך עובד המעוניין להגיש תביעת חוב עליך למלא טופס תביעת חוב מקוון המשותף לכונס הרשמי ולביטוח לאומי

 עם הגשת הטופס המקוון, יגיע העתקו הן למוסד לביטוח לאומי והן לבעל התפקיד.
 לאחר בדיקת תביעת החוב על ידי בעל התפקיד והכרעתו תועבר לתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 • אם אין דיי כספים בקופת הכינוס/ הפירוק לאחר הגשת תביעת החוב, יהא רשאי העובד לשלם את שכר טרחת המנהל המיוחד בבדיקת תביעת החוב בסך שך 315 ₪ כולל מע"מ (במקרה זה תשלח למבקש (העובד) הודעה מהכונס הרשמי באשר לאופן המשך בירור תביעת החוב ודרכי התשלום).
 • ככל ששולם על ידי העובד שכר טרחתו של המנהל המיוחד, ובמידה ויצטברו די כספים בקופת הפירוק/פש"ר בעבור תשלום שכר טרחתו של המנהל המיוחד, תקבל החזר כספי של שכר טרחה זה.

יתרונות ההגשה במערכת המקוונת

 1. חסכון בעלות שליחת הבקשה.
 2. עדיפות בקליטת תביעת החוב תנתן למגיש תביעת החוב באופן המקוון.
 3. העברה מיידית של תביעת החוב אל בעל התפקיד.
 4. קבלת פרטיו של בעל התפקיד המכריע בתביעת החוב להמשך בירור וטיפול.
 5. מתן שם משתמש וסיסמא לשם כניסה למערכת המידע באתר האינטרנט של הכונס הרשמי לצורך קבלת מידע ופרטים לגבי התיק וכלל תביעות שהוגשו בתיק.
 6. גיבוי ואחסון תביעת החוב במערכות המאובטחות של הכונס הרשמי.