פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2015

 

פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות

מבוא

 

הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם מהווים יחידות באפוטרופוס הכללי, הפועלות ומנוהלות בכל אחד ממחוזות האפוטרופוס הכללי.
יחידות הרשם לענייני ירושה החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה, התשכ"ה-1965, והקמת מוסד זה בשנת 1998. מאז מוגשות אל הרשמים לענייני ירושה כל הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי-הדין הדתיים.

 

חוק הירושה מאפשר, בין היתר, עשיית צוואה בפני רשות, ובכלל זה הרשם לענייני ירושה מוסמך לעשות צוואות. מצווה יכול, אף שאינו חייב, להפקיד צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה.
האפוטרופוס הכללי מנהל מרשם ארצי בדבר הצוואות שהופקדו בלשכות הרשם לענייני ירושה.
 

 

פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2015

 

שנת 2015 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות, בצד פעולות התייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים, כפי שאפשר ללמוד מנתוני פעילות עיקריים שיפורטו להלן.
 
בחודש נובמבר 2015 נכנסה לתוקפה התקנה בתקנות הירושה, המחייבת הגשה באופן מקוון של בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה כאשר המבקש מיוצג על-ידי עו"ד.
 

 

במהלך חודש מאי 2015 נחנכה במכלול הרשם לענייני ירושה מערכת טלפונית ממוחשבת חדשנית ומתקדמת, המבינה דיבור. המערכת מאפשרת קבלת מענה כללי על פעילות הרשם לענייני ירושה ומענה פרטני על מצב הטיפול בבקשה מסוימת, 24 שעות ביממה. בנוסף, המערכת מאפשרת לאזרחים לקבל הודעות טקסט (SMS) עם המידע המבוקש ולהעביר באמצעות המערכת פנייה כתובה על עיכוב בטיפול בתיק. מערכת מתקדמת וחדשנית זו היא הראשונה מסוגה במשרד המשפטים.

 

בחודשים שחלפו מאז השקת המערכת במחצית חודש מאי ועד לסוף שנת 2015 בוצעו אל המערכת - באמצעות חיוג טלפוני מקוצר 2416* - 53,699 פניות (מדובר בממוצע חודשי של כ-7,200 פניות בחודש).
 
במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 39,846 בקשות שונות, בהשוואה לשנת 2014, שבה הוגשו 39,910 בקשות שונות, ולשנת 2013, שבה הוגשו 34,809 בקשות. בהשוואה רב-שנתית מדובר בעלייה של כ-20.5% בתוך שלוש שנים בהיקף הבקשות השונות שהוגשו (33,061 בקשות שונות בשנת 2012).
 
אופן החלוקה של הבקשות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים:
 
טבלה וגרף עוגה המציגים את מספר הבקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה בחלוקה למחוזות
בשנת 2015 ניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה 42,024 צווים והחלטות, בהשוואה לשנת 2014, שבמהלכה ניתנו 33,213 צווים והחלטות, ולשנת 2013, שבה ניתנו 35,031 צווים והחלטות. מדובר בעלייה של כ-26.5% במספר הצווים וההחלטות שניתנו לעומת שנת 2014.
טבלה - חלוקה לבקשות שהוגשו לרשמים ולצווים והחלטות שניתנו על ידי הרשמים בין השנים 2010-2015
גרף - בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה בין השנים 2011-2015 
גרף - צווים והחלטות שניתנו על ידי הרשמים לענייני ירושה בין השנים 2011-2015 
אופן החלוקה של הצווים וההחלטות בחלוקה על-פי מחוזות:
טבלת חלוקת הצווים וההחלטות לפי מחוזות 
במהלך שנת 2015 ניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 32,535 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מתוכם 16,930 צווי ירושה, 15,564 צווי קיום צוואה ו-41 צווים משולבים (צו ירושה וקיום צוואה). הנתון המקביל לשנת 2014 עמד על 26,160 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, ובשנת 2013 עמד על 27,215 צווי ירושה וצווי קיום צוואה. מדובר בעלייה של כ-24% במספר צווי הירושה וצווי קיום צוואה שניתנו לעומת שנת 2014.
 
טבלה - צווי ירושה וקיום צוואה שניתנו בשנת 2015, בחלוקה למחוזות 
גרף עוגה - צווי ירושה וקיום צוואה, בחלוקה למחוזות 
טבלה- מספר צווים לסוגיהם שניתנו בשנים 2010-2015 
גרף - מספר צווי ירושה וצווי קיום צוואה בין השנים 2011-2015 
 

הגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה ובקשה לצו קיום צוואה

במסגרת שיפור השירות לציבור יזם האפוטרופוס הכללי פיתוח טפסים מקוונים במכלול הרשם לענייני ירושה, המאפשר לציבור להגיש בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה מרחוק באמצעות האינטרנט, תוך שהבקשות תיקלטנה במערכת לאלתר.
 
פיתוח הטפסים וחניכתם מגלמים מהפכה אמתית בעבודת מזכירויות הרשם לענייני ירושה באפוטרופוס הכללי ומהווים נדבך מרכזי בשיפור השירות לאזרח ובקיצור זמן הטיפול בבקשה, בצד חיסכון בעלויות.
 
הטופס המקוון להגשת בקשה לצו ירושה נחנך ב-27 בפברואר 2014, והטופס המקוון להגשת בקשה לצו קיום צוואה נחנך ב-9 בנובמבר 2014.
 
החל מיום כ' בסיוון תשע"ה, 7 ביוני 2015, ניתנת הנחה של 15% למגישי בקשות לצווים באופן מקוון באמצעות האינטרנט. הפחתת האגרה נעשתה ביוזמת האפוטרופוס הכללי ומעוגנת בתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשנ"ח -1998.
 
במהלך שנת 2014 יזם האפוטרופוס הכללי תיקון של תקנות הירושה, הקובע חובת הגשה מקוונות של בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה כשאלו מוגשות על-ידי עורך-דין מייצג. ביום כ"ג בחשון תשע"ו, 5 בנובמבר 2015, בחלוף שנה מיום פרסום התקנות, נכנסה לתוקפה התקנה האמורה בתקנות הירושה. 
 
במהלך שנת 2015 הוגבר השימוש בהגשה המקוונת של בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה בשיעור ניכר.
 
במהלך שנת 2015 הוגשו ליחידות הרשם לענייני ירושה באפוטרופוס הכללי 6,723  בקשות מקוונות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, בהשוואה ל-1,063 בקשות מקוונות שהוגשו בשנת 2014 (בעשרת החודשים שחלפו מאז חניכת הטופס המקוון להגשת בקשה לצו ירושה ועד ליום 31.12.2014).
המדובר בעלייה של 532% בשיעור הבקשות המקוונות בהשוואה לשנת 2014.
 
מספר הבקשות המקוונות לצו ירושה או לצו קיום צוואה בשנת 2015 מהווה כ-20% מכלל הבקשות שהוגשו לצו ירושה או לצו קיום צוואה בתקופה זו.
 
אופן החלוקה של הבקשות המקוונות, שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים, הוא כדלקמן:
 
 טבלת הבקשות המקוונות שהוגשו בשנים 2014-2015, בחלוקה למחוזות
גרף עוגה - הגשת בקשות מקוונות, בחלוקה למחוזות 
גרף - הגשת בקשות מקוונות בשנים 2014-2015 

פעילות בנוגע לצוואות במחוזות בשנת 2015

במהלך שנת 2015 חל גידול בהיקף הפעילות בנוגע לצוואות - הליכים הכוללים הפקדת צוואות ומסירת צוואות ליחידות הרשם השונות, החזרת צוואות למצווים שהפקידו צוואה בעבר ופתיחת צוואות מנוחים שנפטרו - על-ידי הרשמים לענייני ירושה.
 
במהלך שנת 2014 היקף הפעילות בנוגע לצוואות הסתכם ב-7,187 הליכים שונים, עלייה של 11.5% לעומת שנת 2014, שבה היקף הפעילות הסתכם ב-6,447 הליכים שונים, ועלייה של כ-21% לעומת שנת  2013, שבה היקף הפעילות הסתכם ב-5,938 הליכים שונים.
 
עיקר הפעילות בנוגע לצוואות היא של הפקדת צוואה ביחידות הרשם לענייני ירושה על-ידי המצווה – 4,747 הפקדות צוואה בשנת 2015 (לעומת 4,151 הפקדות צוואה בשנת 2014 ו-3,768 הפקדות צוואה בשנת 2013), שהן 66% מכלל הפעולות. מדובר בעלייה של כ-14% במספר הצוואות שהופקדו בהשוואה לשנת 2014 ובעלייה של כ-26% בהשוואה לצוואות שהופקדו בשנת 2013.
 
 טבלת סיכום נתוני הפעילות בנוגע לצוואות על פי סוג הפעולה, בחלוקה למחוזות
טבלת היקף פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2010-2015 
בראייה רב-שנתית מדובר בעלייה נמשכת בהיקף הפעילות בצוואות, המבטאת עלייה בשיעור של
כ-26% בפרק זמן של שלוש שנים (5,696 פעולות בשנת 2012).
גרף - פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2011-2015
 

הממונה הארצי לענייני ירושה

ביום 1.9.1998, בעקבות תיקון חוק הירושה, התשכ"ה-1965, החלו לפעול בישראל לשכות הרשם לענייני ירושה כיחידה באפוטרופוס הכללי.
מינוי והסמכת הרשמים לענייני ירושה נעשה על-ידי שר המשפטים.

אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים מוגשות כל הבקשות לצווי ירושה וקיום צוואה, להוציא אלה המוגשות, בהסכמת כל הצדדים לבקשה, לבתי הדין הדתיים.

לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל-אביב, בחיפה, בנצרת עילית, בירושלים ובבאר שבע.

במרבית המקרים מסתיים הליך הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה במתן הצו המבוקש על-ידי הרשם לענייני ירושה.

במקרים מיוחדים, המנויים בחוק הירושה, מועברת הבקשה, על-פי החלטת הרשם לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה לשם המשך הטיפול בבקשה.

בין יתר סמכויותיו, הרשם לענייני ירושה מוסמך לעשות צוואות, וכן אדם המעוניין בכך רשאי להפקיד את צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה בהתאם למקום מגוריו.

האפוטרופוס הכללי משמש על-פי הוראות חוק הירושה כממונה הארצי לענייני ירושה.
על-פי סעיף 3(ב) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, סמכויות הממונה הארצי ותפקידיו הם:
  • להקים לשכות רשמים לענייני ירושה בכל אזורי פעולתם.
  • לקבוע את נוהלי עבודת הרשמים לענייני ירושה, לרבות נוהלי העברת תיקים מלשכת רשם אחת אל אחרת.
  • לקבוע נהלים להעברת תיקים ומסמכים לבית המשפט וקבלתם ממנו, בהתייעצות עם מנהל בתי המשפט.
  • להסדיר כל עניין אחר הדרוש לצורך מילוי תפקידיו של הממונה הארצי לפי החוק.


בשנת 2015 הוגשו לממונה הארצי לענייני ירושה, בהתאם להוראת תקנה 13 לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, 18 בקשות להעברת בקשה לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה המוסמך לדון בה אל רשם לענייני ירושה באזור פעולה אחר (בהשוואה ל-19 בקשות בשנת 2014,
ל-15 בקשות בשנת 2013 ול-11 בקשות בשנת 2012).
החלטות האפוטרופוס הכללי כממונה הארצי לענייני ירושה בדבר העברת הבקשה אל רשם אחר נועדו, בין היתר, להקל עם מגיש הבקשה ו/או היורשים האחרים לאור מקום מגוריהם וכד'.