פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2014

 
שנת 2014 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות, בצד פעולות התייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים, כפי שאפשר ללמוד מנתוני פעילות עיקריים שיפורטו להלן;

פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת2014 .

 • במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 39,910 בקשות שונות, עלייה של כ- 15% בהיקף הבקשות השונות, לעומת שנת 2013, שבה הוגשו 34,809 בקשות, ועלייה של כ- 21% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2012, שבה הוגשו 33,061 בקשות שונות.
 • אופן החלוקה של הבקשות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים:טבלה וגרף עוגה המציגים את הבקשות שהוגשו ךרשמים לענייני ירושה בחלוקה למחוזות 
 
 • בשנת 2014 ניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה 33,213 צווים והחלטות, בהשוואה לשנת 2013, שבמהלכה ניתנו 35,031 צווים והחלטות, ולשנת 2012, שבמהלכה ניתנו 33,169 צווים והחלטות העברה.
  טבלה - חלוקה לבקשות שהוגשו לרשמים ולצווים והחלטות שניתנו על ידי הרשמים בין השנים 2010-2014       גרף - בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה בין השנים 2010-2014
      גרף וטבלה המציגים את הצווים וההחלטות שניתנו על ידי הרשמים לעניני ירושה בחלוקה לשנים ומחוזות
 • במהלך שנת 2014 ניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 26,160 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מתוכם 13,822 צווי ירושה, 12,296 צווי קיום צוואה ו- 42 צווים משולבים (צו ירושה וקיום צוואה). הנתון המקביל לשנת 2013 עמד על 27,215 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, ועל 25,990 צווי ירושה וצווי קיום צוואה בשנת 2012.
   טבלת צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו בשנת 2014 בחלוקה למחוזות
  גרף עוגה - צווי ירושה וקיום צוואה בחלוקה למחוזות
טבלת מספר צווים לסוגיהם שניתנו בשנים 2010-2014
גרף - מספר צווי ירושה וצווי קיום צוואה בין השנים 2010-2014 

חניכת טפסים מקוונים להגשת בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה

 • במסגרת שיפור השירות לציבור יזם האפוטרופוס הכללי פיתוח טפסים מקוונים במכלול הרשם לענייני ירושה, המאפשר לציבור להגיש בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה מרחוק באמצעות האינטרנט, תוך שהבקשות תיקלטנה במערכת לאלתר.
 • פיתוח הטפסים וחניכתם מגלמים מהפכה אמתית בעבודת מזכירויות הרשם לענייני ירושה באפוטרופוס הכללי ומהווים נדבך מרכזי בשיפור השירות לאזרח, וקיצור זמן הטיפול בבקשה בצד חיסכון בעלויות.
 • הטופס המקוון להגשת בקשה לצו ירושה נחנך ב-27 בפברואר 2014 והטופס המקוון להגשת בקשה לצו קיום צוואה נחנך ב- 9 בנובמבר 2014.
 • במהלך עשרת החודשים שחלפו מאז חניכת הטופס המקוון להגשת בקשה לצו ירושה ועד ליום 31.12.2014 הוגשו ליחידות הרשם לענייני ירושה 1,063 בקשות מקוונות לצו ירושה או לצו קיום צוואה.
 • אופן החלוקה של הבקשות המקוונות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים הוא כדלקמן:
   טבלת מספר הבקשות המקוונות שהוגשו, בחלוקה למחוזות


גרף עוגה - הגשת בקשות מקוונות בחלוקה למחוזות 

 • במהלך שנת 2014 יזם האפוטרופוס הכללי תיקון של תקנות הירושה, הקובע חובת הגשה מקוונות של בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה כשאלו מוגשות על-ידי עורך-דין מייצג. חובת ההגשה כאמור עתידה להיכנס לתוקפה ב-5 בנובמבר 2015, בחלוף שנה מיום פרסום התקנות.
 • פעילות בנוגע לצוואות במחוזות בשנת 2014; חל גידול בהיקף הפעילות בנוגע לצוואות - הליכים הכוללים הפקדת צוואות ומסירת צוואות ליחידות הרשם השונות, החזרת צוואות למצווים שהפקידו צוואה בעבר ופתיחת צוואות מנוחים שנפטרו - על-ידי הרשמים לענייני ירושה.
  1. במהלך שנת 2014 היקף הפעילות בנוגע לצוואות הסתכם ב- 6,447 הליכים שונים, עלייה של 8.5% לעומת שנת 2013, שבה היקף הפעילות הסתכם ב- 5,938, ועלייה של כ- 13% לעומת שנת 2012, שבה היקף הפעילות הסתכם ב- 5,696 הליכים שונים.
  2. עיקר הפעילות בנוגע לצוואות היא של הפקדת צוואה ביחידות הרשם לענייני ירושה על-ידי המצווה - 4,151 הפקדות צוואה בשנת 2014 (לעומת 3,768 הפקדות צוואה בשנת 2013), שהן 64% מכלל הפעולות.טבלת סיכום נתוני הפעילות בנוגע לצוואות על פי סוג הפעולה, בחלוקה למחוזות

   טבלת היקף פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2010-2014 
 • בראייה רב-שנתית מדובר בעלייה נמשכת בהיקף הפעילות בצוואות, המבטאת עלייה בשיעור של כ- 20% בפרק זמן של 3 שנים (5,385 פעולות בשנת 2011).
גרף - פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2010-2014