פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2012

 
שנת 2012 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות בצד פעולות התייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים, כפי שניתן ללמוד מנתוני פעילות עיקריים שיפורטו להלן.

  פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2012

 • במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 33,061 בקשות שונות, עלייה של כ- 1.5% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2011 בה הוגשו 32,539 בקשות ועלייה של כ- 8.5% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2010 בה הוגשו 30,475 בקשות.

טבלה - חלוקה לבקשות שהוגשו לרשמים ולצווים והחלטות שניתנו על ידי הרשמים בשנים 2008-2012 

גרף - בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה בין השנים 2008-2012 

 • אופן החלוקה של הבקשות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה במחוזות השוניםטבלת מספר הבקשות שהוגשו ליחידות הרשמים, בחלוקה למחוזות
 • במקביל חל גידול במספר הצווים והחלטות העברה לבתי המשפט שניתנו ע”י הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים; בשנת 2012 ניתנו ע”י הרשמים לענייני ירושה 33,169 צווים והחלטות העברה לבית המשפט, עלייה של כ- 8% לעומת שנת 2011 במהלכה ניתנו 30,786 צווים והחלטות העברה ועלייה של 24% לעומת שנת 2010 במהלכה ניתנו 26,763 צווים והחלטות העברה. 
  גרף - צווים והחלטות הערבה לבית המשפט, בין השנים 2008-2012 
 •  אופן החלוקה של הצווים והחלטות ההעברה לבית המשפט בחלוקה על פי מחוזות:טבלת מספר הצווים והחלטות ההעברה לבית המשפט, בחלוקה לפי מחוזות 
 • במהלך שנת 2012 ניתנו ע”י הרשמים לענייני ירושה בכלל מחוזות האגף 25,990 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מתוכם 13,819 צווי ירושה, 12,126 צווי קיום צוואה ו- 45 צווים משולבים )צו ירושה וקיום צוואה(. מדובר בנתון כמעט זהה לנתון המקביל בשנת 2011 (26,220 צווים) ירידה של 1%. בהשוואה לשנת 2010 בה נתנו 22,231 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, המדובר בעלייה של 17%.
  טבלה - צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו בשנת 2012, בחלוקה למחוזות
  גרף עוגה - צווי ירושה וקיום צוואה, בחלוקה למחוזות

  טבלת מספר צווים לסוגיהם שניתנו בשנים 2008-2012
  גרף - מספר צווי ירושה וצווי קיום צוואה, בין השנים 2008-2012
 • בתחום הצוואות בשנת 2012 חל גידול בהיקף הפעילות בנוגע לצוואות; הליכים הכוללים הפקדת צוואות ומסירת צוואות ליחידות הרשם השונות, החזרת צוואות למצווים שהפקידו צוואה בעבר ופתיחת צוואות מנוחים שנפטרו, על-ידי הרשמים לענייני ירושה.
  1. במהלך השנה היקף הפעילות בנוגע לצוואות הסתכם ב- 5,696 הליכים שונים, עלייה של כ- 6% לעומת שנת 2011 בה היקף הפעילות הסתכם ב- 5,385 הליכים שונים ועלייה של כ- 13% לעומת שנת 2010 בה הפעילות בנוגע לצוואות הסתכמה ב- 5,040 הליכים.
  2. עיקר הפעילות בנוגע לצוואות הינה של הפקדת צוואה ביחידות הרשם לענייני ירושה ע”י המצווה 3,426 הפקדות צוואה בשנת 2012, שהינן 60% מכלל הפעולות.