פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2011

 
​שנת 2011 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות בצד פעולות התייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים, כפי שניתן ללמוד מנתוני פעילות עיקריים שיפורטו להלן.

  פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2011

 • במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 32,539 בקשות שונות, עלייה של כ- 7% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2010. בתוך פרק זמן של 3 שנים עלה היקף הבקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה בלמעלה מ- 17%.
 • במקביל חל גידול במספר הצווים והחלטות העברה לבתי המשפט שניתנו ע“י הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים. בשנת 2011 ניתנו ע“י הרשמים לענייני ירושה 30,786 צווים והחלטות העברה לבית המשפט, עלייה של 15% לעומת שנת 2010 במהלכה ניתנו 26,763 צווים והחלטות העברה.​טבלה - חלוקה לבקשות שהוגשו לרשמים ולצווים והחלטות שניתנו על ידי הרשמים, בין השנים 2008-2011
 גרף - בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה, בין השנים 2008-2011

 

גרף - צווים והחלטות העברה לבית משפט, בין השנים 2008-2011 

 

 • במהלך שנת 2011 ניתנו ע“י הרשמים לענייני ירושה בכלל מחוזות האגף 26,220 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מתוכם 13,842 צווי ירושה, 12,316 צווי קיום צוואה ו- 62 צווים משולבים (צו ירושה וקיום צוואה). מדובר בעלייה של 18% לעומת שנת 2010 בה נתנו 22,231 צווי ירושה וצווי קיום צוואה.
 • צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו בשנת 2011 בחלוקה למחוזות:טבלת צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו בשנת 2011, בחלוקה למחוזות
  גרף עוגה - צווי ירושה וקיום צוואה בחלוקה למחוזות  
 •  מספר צווים לסוגיהם שניתנו בשנים 2008-2011:טבלת מספר צווים לסוגיהם שניתנו בשנים 2008-2011 גרף - צווי ירושה וצווי קיום צוואה, בין השנים 2008-2011
 • במהלך שנת 2011 חל גידול בהיקף הפעילות בנוגע לצוואות, הליכים הכוללים הפקדת צוואות ומסירת צוואות ליחידות הרשם השונות, החזרת צוואות למצווים שהפקידו צוואה בעבר ופתיחת צוואות מנוחים שנפטרו, על-ידי הרשמים לענייני ירושה;
  1. היקף הפעילות בנוגע לצוואות הסתכם ב- 5,385 הליכים שונים, עלייה של כ- 7% לעומת שנת 2010 בה הפעילות בנוגע לצוואות הסתכמה ב- 5,040 הליכים.
  2. עיקר הפעילות בנוגע לצוואות הינה של הפקדת צוואה ביחידות הרשם לענייני ירושה ע“י המצווה – 3,077 הפקדות צוואה בשנת 2011 שהינן 57% מכלל הפעולות.
 • סיכום נתוני הפעילות בנוגע לצוואות על-פי סוג הפעולה בחלוקה למחוזות:טבלת סיכום נתוני הפעילות בנוגע לצוואות על פי סוג הפעולה, בחלוקה למחוזות 
 • בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת בהיקף הפעילות בצוואות המבטאת עלייה בשיעור של 25% בפרק זמן של 3 שנים ( 4,314 פעולות בשנת 2008). היקף פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2008-2011:טבלת היקף הפעילות בנוגע לצוואות בשנים 2008-2011
   גרף - היקף פעילות בנוגע לצוואות, בין השנים 2008-2011