קרן תובענות ייצוגיות

 
​תיקון מספר 10 לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו- 2006, מיום  25.7.16 (להלן: "החוק"), יצר מנגנון חדש לחלוקת כספים אשר נפסקו על ידי בית משפט במסגרת הליך משפטי בתובענות ייצוגיות.

​על פי הוראות החוק הוקמה 'קרן תובענות ייצוגיות' לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד מכוח סעיף 20(א)(3) ו־(ג)(2) לחוק .
מטרת הקרן לחלק את הכספים הנ"ל לטובת מטרות ציבוריות, והכול כפי שיוגדר בנוהלי הקרן ובכפוף להוראות בית המשפט.


עוד קבע החוק כי הגוף אשר ינהל את כספי הקרן ויוציא לפועל את החלטות הועדה הינו האפוטרופוס הכללי.
כספי הקרן יחולקו בידי ועדה ובה חמישה חברים שימנה שר המשפטים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד מירי קידר באמצעות
 דוא"ל: mirih@justice.gov.il  או בטלפון 02-6595600