מאגר בעלי מניות List of JCT Shareholders - JCT

 

לתשומת לב: רשימה זאת כוללת מספר שמות של בעלי מניות JCT שמניותיהם כבר נפדו.

Please note: This list includes a number of names of JCT shareholders whose shares have already been redeemed.