שאלות ותשובות

 
 • ​בקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בתחום השיפוט בו מתגורר החסוי. יש לצרף כמשיב לבקשה את ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  להלן קישור לאתר בית המשפט לענייני משפחה – שם ניתן למצוא טפסים להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף/ לגוף ורכוש, בצירוף דף הסבר,
  http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/mishpacha.htm
 • ​א. מכירה של מקרקעין / העברת זכות חכירה. 
      לצורך אישור הפעולות במקרקעין, יבקש האפוטרופוס הכללי בחלק מן הבקשות, 
      הערכת שווי המקרקעין על ידי שמאי מוסמך (להרחבה ראה להלן שאלה 6).

  ב. העברת שכירות מוגנת מדייר מוגן נוכחי לדייר מוגן חדש / קבלת החזקה בשכירות 
      מוגנת.

  ג. מכירה או קנית רכב.

  ד. כל פעולה שמשמעותה החלת חבות כלשהיא על החסוי(ה) כגון: הלוואה, משכון, 
      ערבות.

  ה. כל פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל ע"פ חוק.

  ו. השקעת כספי חסוי(ה) ששווים עולה על 500,000 שקלים חדשים (צמוד למדד - 
     נכון ליום 1.1.15 – 658,976 ₪) (להרחבה ראה להלן שאלה 7).

  ז. בקשה לפסיקת שכר טירחת האפוטרופוס.

  ח. פעולה שבה קיים ניגוד עניינים בין החסוי לאפוטרופסו.

 • ​ניתן למלא את טופס הפרטה בצורה מקוונת באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, תחת לשונית "טפסים מקוונים וטפסים להדפסה" או שניתן לקבלו במשרדי מחוזות האפוטרופוס הכללי בימי ושעות קבלת קהל.
  יש לציין בטופס פרטים מלאים אודות כל נכסיו, זכויותיו, חובותיו והתחייבויותיו של החסוי. יש לציין בטופס מידע נכון ליום מינוי האפוטרופוס.
  יש לצרף לטופס הפרטה את המסמכים הבאים:

  • אם לחסוי/ה יש זכויות בנכס מקרקעין: 

   - אישור זכויות של נכס המקרקעין (נסח טאבו או אישור מנהל מקרקעי 
     ישראל).
   - אישור על רישום הערה בלשכת הטאבו או מנהל מקרקעי ישראל בדבר מינוי 
     האפוטרופוס, בנוגע לזכויות החסוי בנכס. (להשגת האישור יש להציג
     ללשכת הטאבו או מנהל מקרקעי ישראל את צו מינוי האפוטרופוס שניתן 
     בבית המשפט).

  • תדפיס ריכוז יתרות בחשבון/ות הבנק של החסוי, נכון ליום מינוי האפוטרופוס.

  • אישור על רישום הערה בחשבון/ות הבנק של החסוי/ה בדבר מינוי האפוטרופוס. (להשגת האישור יש להציג לבנק את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט).

  • אם לחסוי כלי רכב:
   - העתק רישיון הרכב
   - אישור על רישום הערה במשרד הרישוי בדבר מינוי האפוטרופוס. (להשגת 
     האישור יש להציג למשרד הרישוי את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית 
     המשפט).

  • אם לחסוי מניות בחברה:
   - אישור על רישום הערה בספרי החברה בדבר מינוי האפוטרופוס. (להשגת 
     האישור יש להציג לחברה את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט).

  • אסמכתאות לדברי ערך נוספים, אם קיימים.

  • הכנסות קבועות של החסוי.

  • זכויות המגיעות לחסוי וטרם התקבלו אצלו.

  • חובותיו של החסוי לאנשים פרטיים או גופים.
 • ​לאחר הגשת פרטה ואישורה ע"י מחלקת הפיקוח ובהתאם להיקף הנכסים, רשאית מח' הפיקוח להחליט כי הינה מסתפקת בדו"ח עדכון בלבד שהינו דו"ח מקוצר ופשוט להכנה. את דו"ח העדכון ניתן לראות באתר האינטרנט תחת לשונית "טפסים".

  מח' הפיקוח נוהגת כיום לדרוש דו"ח עדכון כאשר לחסוי כספים שאינם עולים על 150,000 ₪ והכנסתו אינה עולה על שכר המינימום במשק. יחד עם זאת למפקח שיקול דעת רחב לדרוש דו"ח כספי מלא או דו"ח עדכון מורחב עפ"י מידת הקירבה שבין החסוי לאפוטרופסו, היקף הפעילות בחשבון, שהות החסוי במוסד או בקהילה וכיוצ"ב. 
 • ​לאחר בדיקת הפרטה ואישורה תישלח לאפוטרופוס דרישה להגשת דו"ח כספי (דו"ח עדכון/דו"ח יועץ מס). יש למלא את הדו"ח ולשלחו למשרדי האפוטרופוס הכללי.
  ניתן להוריד את טופס הדין וחשבון מאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, תחת לשונית "טפסים מקוונים וטפסים להדפסה" או שניתן לקבלו במשרדי מחוזות האפוטרופוס הכללי בימי ושעות קבלת קהל.

  הדו"ח יוגש מיד לאחר חלוף שנה מיום המינוי  ויכלול פרטים מלאים על התקבולים והתשלומים שנעשו בחשבונותיו של החסוי, השקעת כספים, מכירה, מימוש או השכרה של נכסים ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכושו של החסוי.

  האפוטרופוס חייב למסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות על כל הפעולות שעשה ומסמכים אשר יידרשו לצורך בדיקת הדו"ח.

  בדיווח השנתי של האפוטרופוס יפורטו הפרטים הבאים:

  • מהות הטיפולי שנערכו בנכסי החסוי.


  • הנכסים שהיו ברשות החסוי או היו רשומים על שמו בתאריך המינוי.


  • פרטי ההכנסות וההוצאות מחשבון החסוי בתקופת הדיווח.


  • מכירה או מימוש של נכסים לתקופת הדיווח.


  • היתרה בכל חשבון בנק נכון ליום הגשת הד"ח.


  • שווי נכסי החסוי, נכון ליום הגשת הדו"ח.


  • כל פרט אחר או מסמך אשר יידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך בדיקת 
   הדו"ח.
 • ​ניתן לעיין ברשימת יועצי המס ובהנחיות למילוי הדו"ח באתר האינטרנט תחת טפסים מקוונים.
 • ​יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לאישור חוזה ספציפי ולצרף לבקשה:

  • הסכם מכירה/ רכישה.


  • כאשר שווי זכויותיו של  החסוי בנכס הינו 450,000 ₪ או יותר, יש להגיש חוות דעת שמאית ביחס לנכס אותו מבקשים לרכוש/ למכור (יש להצמיד את הסכומים).


  • נסח ממרשם המקרקעין/אישור זכויות.


  • פרטים נוספים הקשורים לבקשה: שם החסוי, מספר תיק, במידת האפשר חשבון ארנונה כולל שטח הנכס, כתובת הנכס, גוש חלקה, שם האפוטרופוס ומספר טלפון של איש קשר (עוה"ד מגיש הבקשה או המבקש, אם אינו מיוצג).


  • יש לפרט האם הנכס הנמכר משמש למגורי החסוי והיכן עתיד להתגורר לאחר המכירה.


  • במידה והחסוי מאושפז ומבוקש למכור את דירת מגוריו יש להתייחס לשאלה האם יש סיכוי כי החסוי יחזור להתגורר בביתו.
 • ​א. השקעת כספי חסוי ששווים עולה על 500,000 שקלים חדשים כשהם צמודים  
      למדד (צמוד למדד - נכון ליום 1.1.15 – 658,976 ₪) טעונה אישור בית המשפט, ועל
      האפוטרופוס להגיש בקשה לאישור דרכי ההשקעה, אחת לשנה או במועד שקבע
      בית המשפט בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת
      כספי חסוי), התש"ס – 2000

      עד למתן החלטה בבקשה להשקעת כספי חסוי, על האפוטרופוס להשקיע את כל
      הכספים שאינם מושקעים בדרכים המנויות בסעיף 2 לתקנות הנ"ל (פקדונות,
      תכניות חסכון צמודות מדד, אג"ח מדינה או מסירתם להשקעה ע"י האפה"כ).

  ב. במקרים בהם לחסוי סכום הנמוך מ - 658,976 ₪ על האפוטרופוס להשקיע ע"פ
     התקנות בהתחשב ב"תחנות היציאה" הקיימות.

  ג. בקשה להשקעת כספי חסוי יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה ולצרף את
     האפוטרופוס הכללי כמשיב.

  ד. המסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • טופס א' – טופס השלמה לבקשה להשקעת כספי חסוי, החתום על ידי מפקח האפוטרופוס הכללי. ניתן להורידו מאתר האינטרנט תחת הלשונים "טפסים מקוונים".
  • הצעה להשקעת כספי החסוי מיועץ השקעות/ רו"ח.
 • ​א. אפוטרופוס לרכוש זכאי להגיש בקשה לשכר בגין תפקידו – יודגש כי בית המשפט 
      רשאי לפסוק לו שכ"ט בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים 
      בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים התשמ"ט – 1988)
  .

  ב. תנאי לקביעת שכרו של האפוטרופוס ע"י בית המשפט הינו עמידה בכל חובות 
      הדיווח לאפוטרופוס הכללי (תקנה 4ב').

  ג. לא ניתן לפסוק שכר מראש.

  ד. לא ניתן להגיש בקשה טרם חלפו 6 חודשים מיום תחילת המינוי או שנה מיום
     פסיקת השכר הקודמת.

  ה. שיעור השכר השוטף עומד כיום על  חסוי מאושפז -__________ש"ח, 
      חסוי שאיננו מאושפז ______________ש"ח.
 • ​תפקיד האפוטרופוס מסתיים באחד מן המקרים הבאים:

  א. התפטרות האפוטרופוס על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, וקבלת אישור בית 
      המשפט לכך.

  ב. פיטורי האפוטרופוס ע"י בית המשפט.

  ג. לגבי קטין – עם הגיעו לבגרות.

  ד. לגבי חסוי שהוא פסול דין – עם ביטול פסלותו על ידי בית המשפט.

  ה. אם החליט בית המשפט שחדלו להתקיים סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה.

  ו.  במותו של החסוי.
      - בסיום האפוטרופסות עקב מותו של החסוי עובר כל רכושו ליורשיו החוקיים. 
        האפוטרופוס יודיע מיד ליורשים ולאפוטרופוס הכללי על פטירתו של החסוי. עם 
        קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה יעביר האפוטרופוס את הרכוש ליורשים. 
        אם לא מתקבל צו כאמור, יש לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות במסגרת תיק 
        האפוטרופסות שהתנהל ע"ש החסוי
  .

      - בסיום האפוטרופסות עקב ביטול צו המינוי, התפטרותו או פיטוריו של 
        האפוטרופוס, יש להעביר את הרכוש לחסוי או לאפוטרופוס אחר שהתמנה לו.

  • כתובות, מספרי טלפון וכתובות הדוא"ל מפורסמות באתר האפוטרופוס הכללי, תחת לשונית "יצירת קשר" בפירוט עפ"י המחוזות השונים.

  • זמני קבלת קבל ומענה טלפוני: בימים א', ב', ד', ה', משעה 08:30 עד שעה 12:30
   לתשומת ליבכם – ביום ג' אין מענה טלפוני ואין קבלת קהל.​
 • לא כל אדם או גוף רשאי לתת שירותי אפוטרופסות למספר רב של חסויים (יותר משני חסויים שאינם קרובי משפחתו). רשימת אמות המידה והתנאים לכך קבועים בנוהל בין-משרדי בעניין הכרה בתאגיד אפוטרופסות ובאפוטרופוס מרובה חסויים  (להלן קישור לנוהל). בקשה לקבל אישור כאמור תוגש בכתב למשרד הרווחה והשירותים החברתיים (שירות פרט ומשפחה, משרד הרווחה, מגדלי הבירה, רחוב ירמיהו 39, ירושלים). לבקשה יש לצרף תצהירים והתחייבויות לפי הפירוט שבנוהל הבין-משרדי. הבקשה תיבחן על ידי צוות בין-משרדי משותף למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולאגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. במסגרת הליך הבחינה יתקיים גם מפגש עם המבקש.
  אישור לשמש כתאגיד או כאפוטרופוס מרובה חסויים יהיה לתקופה מירבית של שלוש שנים וניתן יהיה להאריך אותו לתקופות נוספות של עד שלוש שנים.
 • "אפוטרופוס לעניינים אישיים" הוא אדם שמקבל מינוי מבית המשפט לענייני משפחה כאפוטרופוס על אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים. האפוטרופוס ממונה על כל מה שקשור לרווחתו, לשלומו, לבריאותו ולצרכיו של החסוי. על האפוטרופוס לדאוג לענינים אלו במסירות ובנאמנות, תוך שמירה על כבוד החסוי, כיבוד רצונו, שמיעתו ושיתופו בהחלטות ככל הניתן; הכל בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962, התקנות לפיו, והוראות כל דין. הנחיות למילוי התפקיד מופיעות ב"סל הטיפול בחסוי".