נדחתה עתירה נוספת למתן היתר לשימוש חורג למתחם הפאוור סנטר בירקונים

 
|04/10/2017 |

​בית המשפט לעניינים מינהליים מחוז מרכז בלוד דחה את עתירת החברות המחזיקות בבעלות על מתחם הפאוור סנטר שבצומת ירקונים, נגד החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז לדחות את בקשתן לקבלת היתר לשימוש חורג במתחם. בעלות המתחם אף חויבו בהוצאות משפט בסך 18 אלף שקל לטובת המדינה.

​מתחם הפאוור סנטר הוקם לפני למעלה מ-15 שנה על קרקע בייעוד חקלאי בשטח של כ-45 אלף מ"ר, עליהן נבנה מבנה מסחרי בגודל של כ-11 אלף מ"ר. סגן הנשיא, השופט יעקב שינמן, הדגיש בפסק הדין כי כל הבקשות שהגישו העותרות להכשרת המבנה או הפעילות במתחם, או לדחיית צווי ההפסקה השיפוטיים שהוצאו לו, נדחו ע"י בתי המשפט השונים וע"י רשויות התכנון, ובכללן הוועדה המחוזית, וזאת בין היתר בהתחשב בכך שמדובר ב:

 

מבנה מסחרי גדול מאוד הבנוי בשטח רגיש תכנונית של נחל הירקון וסביבתו;
במבנה הממוקם באזור המוגדר מבחינה תכנונית כאזור חקלאי;
במקרקעין שהוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) החליטה שלא לבטל את הכרזתם כשטח חקלאי;
במבנה הפועל למעלה מ-15 שנה על קרקע חקלאית מוכרזת;
במבנים שחלקם לפחות בנויים ללא היתר כלל וחלקם האחר ההיתר לבנייתם התקבל/הוצא שלא כדין;
במקרקעין ומבנה שבגינם העותרות ואחרים הורשעו ונגזר עליהם קנס של 15 מיליון שקל והוצאו צווי הריסה והפסקת שימוש;

 

בית המשפט פסק כי כל אחד מהשיקולים האמורים הינו ראוי ולגיטימי בעת בחינת בקשה לשימוש חורג, וכי אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה המחוזית, שהיתה "החלטה סבירה ונכונה מאוד, בנסיבות העניין". השופט שינמן הוסיף, כי גם אם בין שיקוליה מבקשת הוועדה המחוזית לגדוע המשך פעילות בלתי חוקית, אין כל פסול בכך, אלא להיפך.

 

בית המשפט הדגיש כי שימוש חורג אינו יכול להכשיר מבנה שהוקם שלא כדין או על פי היתר שניתן שלא כדין. באשר לשיקול הנוגע לעובדים במתחם ולחשש מהפסקת העסקתם, ציין ביהמ"ש כי זהו שיקול שיש לקחתו בחשבון, אך העותרות הן אלו שהפעילו מרכז מסחרי שלא כדין והעסיקו בו אנשים ולכן הן האחראיות לאי העסקתם, ככל שהמרכז המסחרי לא יועתק למתחם חוקי אחר.

 

הוועדה המחוזית יוצגה ע"י עו"ד נורית טביב-מזרחי מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי).