תמצית החלטה בדבר הצורך בהסדרת מינויים של בעלי תפקידים בשכר ובפרסום רשימות הגופים ועוה"ד המתמנים כאפוטרופסים

 
|13/07/2017 |

​המתלונן, עורך דין שייצג לקוח שהוחלט למנות לו אפוטרופוס לרכוש, טען בתלונתו כי האפוטרופוס
שמונה למרשו הוא עורך דין אותו נוהגת השופטת למנות "חדשות לבקרים", "למרות שקיימים בארץ 60,000
עורכי דין". בהחלטת הנציב נאמר, כי לא הובאו בפניו נתונים המצביעים על מינויו של עורך הדין כאפוטרופוס
"חדשות לבקרים", כטענת המתלונן, ולכן אין באפשרותו לשלול או לאשר טענה זו.

​הנציב ציין, עם זאת, שבירור התלונה מעלה, כי המצב רחוק מלהשביע רצון: בידי בתי המשפט לענייני משפחה מצויה רשימה של גופים ועורכי דין, שמספרם וזהותם אינם ידועים לציבור, ולא ברור מדי כמה זמן היא מתעדכנת. כמו כן, בשל
העדר נתונים במערכת המיחשוב של בתי המשפט, אין מידע על שכיחות המינוי של עורכי דין מסוימים או של
גופים מסוימים, ואף לא על שכיחות מינויים של הגורמים שברשימה לעומת מינויים של בני משפחה. לעניין זה
הפנה הנציב לדו"ח הועדה בנושא מינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בית המשפט וציין, כי הגיעה העת
שכל הגורמים האמונים על הטיפול בסוגיה זו יעשו את הנדרש להסדרת הנושא בהקדם. בשלב הביניים עד
להסדרת הנושא, קבע הנציב כי אין מניעה לפעול כאמור בהמלצות הביניים של הדו"ח הנ"ל ולפרסם ללא דיחוי
את רשימות הגופים ועורכי הדין המתמנים כאפוטרופוסים על ידי שופטי בתי המשפט לענייני משפחה.