החלטת היועמ"ש בעניין הסרט "ג'נין ג'נין"

 
|11/12/2014 |

היועץ המשפטי לממשלה החליט כי אין מקום לשנות את החלטותיהם של שני היועצים המשפטיים לממשלה שכיהנו לפניו, שופטי בית משפט העליון אליקים רובינשטיין ומני מזוז, לפיהן אין מקום להורות על פתיחה בחקירה נגד יוצר הסרט "ג'נין ג'נין" מר מחמד בכרי, בגין ביצוע עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע. ​

הסרט "ג'נין ג'נין" הביא לשיח ציבורי רחב בדבר גבולותיו של חופש הביטוי, והיווה עניין למספר הליכים משפטיים. כך, ביום 11/11/2003 פסק בית המשפט העליון - פה אחד - כי החלטת המועצה להקרנת סרטים שלא להתיר את הקרנת הסרט "ג'נין ג'נין" בבתי הקולנוע במדינת ישראל, פוגעת שלא כדין בחופש הביטוי, ולכן יש להורות על ביטולה. כן, שלוש בקשות לדיון נוסף בפסק-הדין המתיר את פרסום הסרט "ג'נין ג'נין" בבתי הקולנוע במדינת ישראל נדחו. וכך, ביום 27/72011 דחה בית המשפט העליון ערעור שהגישו לוחמים שהשתתפו בקרב בג'נין ומשפחות שכולות, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דחה את תביעתם לקבלת פיצוי ממוחמד בכרי משום שההאשמות כלפי חיילי צה"ל המובאות בסרט הינן שקריות וכי פרסום הסרט מוציא דיבתם רעה. הטעם לדחיית התביעה הכספית של הלוחמים בבית המשפט המחוזי, כמו גם לדחיית הערעור בבית המשפט העליון, היה טעם משפטי בלבד. 

בכל המקרים בהם בתי המשפט נדרשו לבחון את הסרט ג'נין ג'נין, נקבע כי הסרט הוא אינו סרט דוקומנטרי, כי אם סרט הרצוף שקרים גסים.

לאחר דחיית הערעור האזרחי בתביעות לשון הרע על ידי בית המשפט העליון, פנו נציגי הלוחמים אל היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בבקשה לבחון את החלטות קודמיו לפיהן אין מקום לפתוח בחקירה נגד מחמד בכרי בגין עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע. 

לאור פניה זו, לצד פניות נוספות שהגיעו בסמוך לכך מגורמים נוספים, ונוכח רגישות העניין, נפגש היועץ המשפטי לממשלה עם מייצגי הלוחמים, ואף עם לוחמים אשר השתתפו בקרב בג'נין, עם נציגי משפחות שכולות ונציגים של צה"ל. בעקבות כך, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר דיונים פנימיים נוספים, במסגרתם בחן את המצב המשפטי, ואת השאלה האם מאז החלטות קודמיו השתנו נסיבות העניין באופן מהותי.

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קבע בהחלטתו כדלקמן:

"21.      עלילת הסרט (תרתי משמע) הייתה, אפוא, נושא לשורה של התדיינויות משפטיות לאורך שנים רבות, בהן צפה האמת ושקע השקר. 

דומה בעיני כי ברור הוא לכל בר בי רב כי הסרט "ג'נין ג'נין" מתיימר להיות סרט דוקומנטרי, אך הינו יצירה שכלולים בה שקרית גסים ורבים. זאת החל מסיפור המסגרת בהקשר בו מובאים הדברים, דרך העדויות הפרטניות הנחזות להיות אותנטיות, וכלה בעריכה המגמתית היוצרת דימויים חזותיים המשקפים לכאורה מראות קשים - שכלל לא התקיימו במציאות.

הסרט מהווה אפוא, עלילת שקר שהופקה בכוונת מכוון. כך עולה מתחקירי צה"ל; כך עולה מקביעות בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

הצבא המתואר בסרט אינו צה"ל. זהו צבא אחר פרי דמיונו של יוצר הסרט. 

....

23.        האינטרס שבעמידה על האמת והפרכת השקר, שבנסיבות מסוימות עשוי לתמוך בפתיחת הליך פלילי, כבר הוגשם במלואו בהליך המשפטי האזרחי בשתי ערכאות, כמפורט לעיל. לאור קביעותיהם הנחרצות של בית המשפט המחוזי ושל בית המשפט העליון בדבר תוכנו השקרי של הסרט וכוונת הזדון שבו, ולאור דברי שלושה יועצים משפטיים לממשלה ביחס לשקרים הבוטים שבסרט (שני קודמיי ואנוכי), הלוחמים והמשפחות השכולות יכולים לחוש בהחלט כי מדינת ישראל לא זנחה אותם בשולי הדרך. מדינת ישראל הכירה בהחלט בעוול שנעשה להם, כמו גם לשמה הטוב של המדינה. בהיבט זה, נאמר הדבר בקול ברור – המדובר בעלילת שווא.   

24.        קודמיי בתפקיד החליטו שלא לפתוח חקירה נגד מר מחמד בכרי. 

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה (דאז) השופט אליקים רובינשטיין משנת 2003 לפיה נסיבות העניין אינה מצדיקה שינוי מהמדיניות המצמצמת של אכיפת עבירות המשיקות לחופש הביטוי התקבלה במועד סמוך לפרסום הסרט. זמן קצר לאחר פסיקת בית המשפט העליון אשר נקבע בה כי הסרט רצוף שקרים, אולם אין בכך כדי לאסור את הקרנתו בבתי הקולנוע במדינת ישראל.  

החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה (דאז) השופט מני מזוז מהשנים 2009 ו-2010, לפיהן נסיבות העניין אינן מצדיקות נקיטת הליך פלילי נגד מר בכרי התקבלו זמן קצר לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי מרכז לפיה לא עומדת לחיילי צה"ל עילת תביעה אזרחית נגד מחמד בכרי; פסק-דין בו נקבע באופן פוזיטיבי כי בכרי הוציא דיבת חיילי צה"ל רעה וכי לא עומדות לו הגנות "אמת דיברתי" ו"הבעת דעה בתום לב". 

25.        אשר על כן, באין נסיבות שונות וחריגות מאלה שעמדו בפני קודמיי, בחלוף למעלה משניים עשר שנים לאחר שהסרט בא לעולם, לאחר שהערכאות השיפוטיות בפניהן נדון העניין עמדו על הכזבים שבו, ולנוכח מדיניות התביעה העקבית ורבת השנים, מצאתי שאין מקום לשנות מהחלטות קודמיי ולהורות על פתיחה בחקירה.

המדינה שלחה את חייליה - טובי בנינו - ללחום בג'נין. הם עשו זאת בגבורה. הם עשו זאת תוך שמירה על טוהר הנשק. על אף זאת, הוציא מוחמד בכרי את דיבתם רעה. בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון קבעו כי ביסוד התנהגותו זו עומדים "חוסר תום לב ומגמה מכוונת לעיוות של הדברים". כך הם הדברים. הציבור ישפוט את בכרי על פי קביעות אלה. אך אין בכך כי להביא לשינוי החלטות שני קודמיי, כאמור."