בדיקה של היחידה הממשלתית לחופש המידע: 50% מהרשויות המקומיות לא נתנו מענה לבקשת חופש מידע בסיסית שהוגשה אליהן

 
|10/09/2017 |

​היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים העבירה למנכ"ל משרד הפנים דו"ח אודות אופן יישום חוק חופש המידע ברשויות מקומיות (מצ"ב). "ממצאי הבדיקה שערכה היחידה מעידים על פער משמעותי בין ההסדר הרצוי למצב הקיים", כתבה עו"ד דב"ש, ראשת היחידה, במכתב הנלווה לדו"ח. הבדיקה העלתה, בין היתר, כי מחצית מהרשויות המקומיות שנבדקו, כלל לא השיבו לבקשת חופש המידע שהוגשה ורק 9% מהן העבירו מענה מלא. "כאשר רמת הציות נמוכה כל כך בבקשה פשוטה, יש רק להניח מהי רמת המענה ואיכותו בבקשות מורכבות יותר," הוסיפה דב"ש.

במסגרת הבדיקה, נשלחו, באופן אנונימי, בקשות חופש מידע ל-254 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, בבקשה לקבל מידע בסיסי אודות נתוני הטיפול בבקשות חופש מידע שעל כל רשות לפרסם באופן יזום אחת לשנה, כמחויב בחוק ובתקנות חופש המידע.

היחידה הממשלתית לחופש המידע, אשר הוקמה בהחלטת ממשלה, מוסמכת לפעול ליישום חוק חופש המידע מול משרדי הממשלה ויחידות הסמך. על מנת לקדם את הנושא גם מול הרשויות המקומיות, איתן לאזרח ממשק משמעותי באופן יום יומי, פעלה היחידה על מנת לאמוד את רמת יישום החוק בקרב רשויות מקומיות.

ממצאים נוספים שעלו בדו"ח:
• כ-18% מהרשויות השיבו לבקשה בחריגת זמנים (למעלה מ-30 יום), ומבלי ליידע על כך את המבקש.
• 25% מהרשויות כלל לא מאפשרות הגשת בקשה למידע באופן מקוון.
• בעיריות ובמועצות האזוריות ניתן מענה לכ- 60% מהבקשות, אך במועצות המקומיות ניתן מענה רק לכ- 33% מהן.
• 81% מהרשויות הערביות לא השיבו לבקשה כלל. מקרב הרשויות היהודיות נתון זה עומד על 42%. 

"הגיעה העת לבחון את הדרכים שיובילו להגברת השקיפות בשלטון המקומי. אנו תקווה כי משרד הפנים ייענה לבקשותינו החוזרות למצוא דרכים שיובילו להגברת יישומו של חוק חופש המידע בשלטון המקומי", ציינה דב"ש.