גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע"ד> ילקוט הפרסומים > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע"ד

 

ילקוט הפרסומים כולל הודעות המתפרסמות על פי חוק מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים, ובין השאר הודעות על מינויים מטעם הממשלה, הודעות ועדות התכנון והבניה, הודעות בתי המשפט לענין פירוק חברות והודעות בתי דין רבניים, וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי חוק (מחוברת מס' 5414 - ל' בסיון התשס"ה (7 ביולי 2005).

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
13/4/2014 6789

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 4926

הודעה על הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 4926

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב 4926

הודעות מאת הציבור 4926

10/4/2014 6788

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 4918

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים 4919

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע 4920

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ"מ 3/ 12/ 5 - שינוי לתכנית מיתאר מחוזית  חלקית לרכבת קלה במטרופולין תל אביב 4921

הודעות מאת הציבור 4921

9/4/2014 6787

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 4846

הודעות מאת הכונס הרשמי 4879

9/4/2014 6786

אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות 4836

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות
תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2014 4838

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה 4840

הודעות מאת הציבור 4841

9/4/2014 6785

הודעה בדבר מינוי חבר המועצה המייעצת למוזאון הכנסת 4824

הודעה על צורך במינוי קאדים 4824

הארכת מינוי זמני של רשם המפלגות 4824

הודעה על נטילת סמכויות ואצילתן לפי חוק–יסוד:  הממשלה 4824

הודעה על מינוי חבר ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) 4824

הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים לפי החוק האמור 4824

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית) 4825

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 4825

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה (תל–אביב-יפו) 4825

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (בת ים, כפר יאסיף, עמק המעיינות) 4825

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 4826

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4826

הודעות מאת הציבור 4826

9/4/2014 6784

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 4808

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 4809

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4810

הודעות מאת הציבור 4812

9/4/2014 6783

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 4776

הודעה על הארכת מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל 4777

מינוי יושבת ראש מועצת רואי חשבון 4777

מינוי חברה ויושבת ראש ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים 4777

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) 4777

אכרזה על מוזאונים מוכרים 4777

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 4777

מינוי מנהל ארנונה (חוף השרון) 4778

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 4778

הודעה לפי חוק הצהרות מוות 4779

הודעות מאת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4779

בקשה לביטול מחיקת חברה 4784

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4784

הודעות מאת הכונס הרשמי 4785

הודעות מאת הציבור 4785

6/4/2014 6782

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה וניהולן 4760

ביטול מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי 4760

החלטה להחיל את ביקורת המדינה 4760

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור 4761

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 4761

הודעה בדבר הוצאת חברה מלשכת עורכי הדין 4763

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 4763

הודעות מאת הציבור 4763

3/4/2014 6781

הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים 4758

2/4/2014 6780

הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה 4718

הודעה על מינוי משנה לנגידת בנק ישראל 4718

הודעה על מינוי חברה בוועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון הכללי 4718

מינוי לפי חוק בתי המשפט 4718

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם) 4718

מינוי זמני של רשם השותפויות, רשם שמות עסק ורשם המשכונות 4718

הארכת מינוי זמני לרשם החברות, רשם העמותות ורשם ההקדשות 4719

מינוי ועדה ממליצה לעניין חוקרי הוצאה לפועל 4719

הודעה על סיום כהונה של יושבת ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) 4719

מינוי ועדת משמעת לפי חוק שמאי מקרקעין 4719

העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 4719

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 4719

הודעות על מינוי ועל ביטול מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) 4720

מינוי וביטול מינוי ממוני גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי 4720

הרשאה לפי סעיפים 22(2) ו–22א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 4720

הרשאה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 4721

מינוי והסמכה לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 4721

מינוי רשם בבית המשפט 4721

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 4721

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4722

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4729

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4750

הודעות מאת הציבור 4755

2/4/2014 6779

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב 4706

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון 4708

החלטה בדבר מינוי ועדות משנה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים, הרכבן ותפקידיהן 4708

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4711

הודעות מאת הציבור 4714

1/4/2014 6778

הודעה על הארכת כהונתה של מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה 4670

הודעה על מינוי חבר במועצה הישראלית לתרבות ואמנות 4670

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 4670

מינוי קאדים-מד'הב לכהונה בפועל לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים 4670

מינוי חברה ויושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין 4670

הודעות על מינוי ועל ביטול מינוי קצינות תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) 4670

הודעות בדבר מינוי ובדבר ביטול מינוי רופאים מוסמכים מחוזיים לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי) 4671

הודעות בדבר מינוי חבר נוסף ובדבר ביטול מינוי לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) 4671

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) 4671

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה לתקופת כהונה שנייה 4671

הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) 4671

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית בית שמש 4672

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית נצרת 4673

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 4673

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4674

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4693

הודעות מאת הציבור 4693

26/3/2014 6777

מינוי נציגים למועצת יועצי מס מייצגים 4622

הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס 4622

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (רמת גן, מצפה רמון, חבל אילות, עילבון) 4622

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (ערד) 4623

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 28 2 2014 4623

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28 2 2014 4624

הודעת ביטול הסכם קיבוצי מיוחד 4627

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות כאמור 4627

הודעות בתי הדין הרבניים 4634

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 4641

הודעות מאת הציבור 4641

דוחות שבועיים של בנק ישראל 4668

תיקון טעות דפוס

24/3/2014 6776

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון מפלגות 4590

הודעה על הרשאת פקידי שומה לפי פקודת מס הכנסה 4590

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים 4590

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים 4590

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד לפי חוק הביטוח הלאומי 4590

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי החוק האמור 4590

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 4591

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 4591

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור 4592

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק מימון מפלגות 4592

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (דלית אל–כרמל) 4592

הודעות על שינוי בהרכב ועדות ערר לארנונה (חיפה, גזר) 4592

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 4592

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4593

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4598

הודעות בתי הדין הרבניים 4606

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4614

הודעות מאת הציבור 4617

 

20/3/2014 6775

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה 4566

הודעה 92 על תיקון רשימת אתרי העתיקות 4567

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 4567

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4568

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4573

20/3/2014 6774

הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי חוק חתימה אלקטרונית 4542

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת הרגל 4542

הודעה בדבר מינוי הרכב המועצה ליחסי עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה 4542

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס 4542

תמציות תקציב רגיל ותקציב מעודכן של עיריית כפר סבא לשנת הכספים 2013 4543

הודעות על בקשה לרישום ראשון במקרקעין 4544

הודעת הסדר במקרקעין 4545

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4546

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 4560

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4561

הודעות מאת הציבור 4563

19/3/2014 6773

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הערבות 4502

מינוי חברות לוועדת מומחים לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים 4502

מינוי באת כוח שרת המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) 4502

מינוי נציגת שרת המשפטים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 4502

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) 4502

הודעה על בחירת נציגים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון 4502

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4503

הודעות לפי חוק הצהרות מוות 4514

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4515

הודעות מאת הציבור 4518

19/3/2014 6772

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 4426

הודעות מאת הכונס הרשמי 4456

13/3/2014 6771

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות 4398

מינוי חברי ועדת רישום לפי חוק העובדים הסוציאליים 4398

מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית מוצקין) 4398

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (בוסתאן אלמרג') 4398

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4399

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4417

הודעות מאת הציבור 4423

12/3/2014 6770

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ג'דיידה-מכר 4390

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4390

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4391

הודעות מאת הציבור 4392

12/3/2014 6769

הודעה על מילוי מקום של שר 4342

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבותואמנות 4343

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין 4342

מינוי זמני לממונה על העזרה המשפטית לפי חוק  להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) 4342

מינוי חבר לוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי חוק הפטנטים 4342

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי 4342

הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יבוא חופשי 4343

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור לפרויקטים למאבק
באלימות ובגזענות בספורט 4343

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) 4343

הודעה על שינוי בסדרי הדין לפי חוק ניירות ערך 4343

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים 4343

הסמכת מפקחים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) 4343

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 4344

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים 4345

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 4347

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 4347

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור, תיקון טעותוהודעת המערכת לעניין הודעה כאמור 4348

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4355

הודעות מאת הציבור 4367

11/3/2014 6768

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקים 4298

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 4299

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4300

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4322

הודעות מאת הציבור
4339

9/3/2014 6767

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 4230

הודעות מאת הכונס הרשמי 4257

6/3/2014 6766

הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף 4178

הודעה בדבר מינוי ועדת השגות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4178

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 4178

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים 4178

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים 4178

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 4179

הודעות בדבר השעיות, השעיות זמניות והוצאה של  חברים מלשכת עורכי הדין 4180

תיקוני הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה (תל–אביב-יפו) 4181

מינוי ועדת ערר לארנונה (עמק לוד) 4182

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר (רמלה) 4182

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות למחוז הדרום תמ"מ 4/ 14/ 23/ 1 - יישוב כפרי בצומת
טללים ותמ"מ 4/ 14/ 81 - אתר תיירות שיטים 4182

הודעת הסדר במקרקעין 4183

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 4183

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4184

הודעות מאת הציבור 4204

4/3/2014 6765

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה 4130

הודעה על מילוי מקום של שר 4130

הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 4130

מינוי שופטת לכהונה בפועל בבית הדין לעבודה 4130

כתב מינוי לפי חוק בית הדין לעבודה 4130

מינוי רשמת הוצאה לפועל 4130

מינוי אב בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות 4130

מינוי נציג ציבור לחבר וליושב ראש הוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם) 4131

הסמכה לממונה לפי חוק אוויר נקי 4131

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים 4131

הודעה על החלת הוראות חוקי העזר של עיריית רמת גן בנוגע לחיקוקי סביבה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) 4131

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 4131

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4132

בקששה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 4156

הודעות מאת הציבור 4156

תיקון טעות

2/3/2014 6764

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וגופים מבוקרים 4106

הודעה בדבר סכום מעודכן לפי פקודת החברות 4106

הודעה על מינוי נציג קבילות החיילים 4106

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית 4106

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס רכוש וקרן פיצויים 4107

מינוי רשם העובדים הסוציאליים 4109

מינוי חברות במועצה לעבודה סוציאלית 4109

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 4109

הודעה על מינוי חברים לוועדת מחקר וממלאי מקומם 4109

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יהוד-מונוסון 4110

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד לאזרחים ותיקים 4110

הודעות בדבר מיתקני הפקה לפי סעיף 7(3) לתוספת השנייה לחוק המים 4111

הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור 4111

הודעות בדבר השעיית חברים וקיצור השעיית חברה מלשכת עורכי הדין 4113

תמצית תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים 2013 (גבעתיים, גבעת שמואל, הוד השרון, יהוד-מונוסון, נתניה, קרית אונו) 4114

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 4118

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4119

הודעות מאת הציבור 4119

26/2/2014 6763

מינוי חבר ויושב ראש לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם) 4086

הודעה בדבר הארכת כהונת חבר במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב ויושב ראש המועצה 4086

הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב בהנהלת המועצה 4086

מינוי מנהלי בחירות וסגני מנהלי בחירות ברשויות המקומיות (בית שמש, נצרת) 4086

מינוי ממונה הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 4086

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4087

הודעות מאת הציבור 4103

25/2/2014 6762

מינוי סגני נשיא בבית המשפט 4042

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה 4042

מינוי שופט נוער 4042

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לעיריית בית שמש 4042

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לראש עיריית נצרת 4042

הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים 4042

מינויים וצווים מיוחדים לפי פקודת האגודות השיתופיות 4043

מינוי רשמי ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 4044

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 4044

דחיית המועד האחרון להגשת דוח תקופתי לפי חוק מס ערך מוסף 4044

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין 4045

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31 1 2014 4045

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31 1 2014 4046

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4051

הודעות לפי חוק הצהרות מוות 4067

הודעות בדבר פירוק חברות על ידי בית המשפט 4067

הודעות מאת הציבור 4072

24/2/2014 6761

הילקוט הועלה מחדש בשל שיבוש בחלק מהעמודים

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 3998

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים 4005

הודעה על שינוי תנאי פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק האמור 4010

תקציב בנק ישראל לשנת 2014 4010

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4013

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4021

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 4038

הודעות מאת הציבור
4038

23/2/2014 6760

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בדרך של הלוואה
לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי–על במצוקה לשם שמירה על רציפות פעילותם 3970

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור 3971

הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים להתפתחות הילד לפי חוק מעונות יום שיקומיים 3974

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים 3976

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים 3978

הודעה בדבר קביעת מועד ומוקם לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה 3978

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3978

הודעות מאת הציבור 3994

19/2/2014 6759

צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים 3942

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור 3948

הודעות מאת הציבור 3963

18/2/2014 6758

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 3890

הודעות מאת הכונס הרשמי 3901

17/2/2014 6757

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות  לחיילים בשירות קבע) ולפי חוק בתי דין מינהליים 3858

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה 3858

מינוי רשמת לענייני ירושה ואזורי פעולתה 3858

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים 3858

מינוי חוקר ילדים לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) 3858

מינוי עוזר פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה 3859

מינוי ועדה לפי חוק הגנת סמלים 3859

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים 3859

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים 3859

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר פינס-מנשה 3859

הודעה על שיעור הריבית המעודכן לעניין הכנסה מנכס שאינו נכס מקרקעין 3859

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 3860

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית קרית גת לפי חוקהרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) 3860

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (שפרעם, דלית אל–כרמל) 3860

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (דלית אל כרמל) 3860

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 3861

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות 3861

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות כאמור 3861

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3873

הודעות מאת הציבור 3879

16/2/2014 6756

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה  3810

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה  3810

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים  3811

הודעות על בקשות לתיקון ההודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים  3811

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים  3812

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ"א 16/ 4/ 2   3812

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ"א 13/ ב/ 1/ 2   3813

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור  3813

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה  3816

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות  3845

הודעות מאת הציבור  3846

הודעת המערכת

13/2/2014 6755

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו 3786

הודעה על מינוי חבר במועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים 3786

מינוי נציג שר האוצר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה 3786

הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם) 3786

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה 3786

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
(נצרת עילית) 3786

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3787

הודעות מאת הציבור 3800

11/2/2014 6754

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות 3758

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3758

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 3758

הודעה על מינוי חברה מקרב הציבור ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל 3758

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה 3758

מינוי ממונה לפי חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל 3758

הענקת סמכויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) 3759

הודעה על השבתת לשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא 3759

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) 3759

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות (רמת גן) 3759

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3760

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3773

הודעות מאת הציבור 3781

10/2/2014 6753

ראו הודעת המערכת בי"פ 6756 לעניין תיקון תאריך בכותרות השוליים של העמודים בי"פ זה

הודעה בדבר הכרזה על אדם זר כעל פעיל טרור 3702

הודעה בדבר ביטול הכרזה על אדם זר כעל פעיל טרור 3703

הודעה בדבר הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון טרור 3704

הודעה בדבר ביטול הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון טרור 3705

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן 3706

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן 3711

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3715

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3719

הודעות מאת הציבור 3747

6/2/2014 6752

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה וניהולן 3682

הודעה על הארכת כהונתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל 3682

הודעה על הארכת כהונת נציב בתי הסוהר 3682

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 3682

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 3682

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות 3683

הודעה על החלטות האדמיה ללשון הערבית 3683

מינוי וביטול מומחה להערכת מסוכנות
לפי חוק כלי הירייה 3684

מינוי ממונה לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה 3684

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) 3684

הודעה על סכומים מעודכנים לפי החוק האמור 3684

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה 3685

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור 3685

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 3685

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות 3686

הודעות בתי הדין הרבניים 3686

הודעות מאת הציבור 3692

5/2/2014 6751

הארכת מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים
לפי חוק הפטנטים 3610

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים 3610

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 3610

הסמכה לאשר שיכון ציבורי 3612

מינוי קציני מבחן למבוגרים 3612

מינוי קצינות מבחן לנוער 3612

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) 3612

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים 3612

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין 3613

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים 3613

מינוי חברה בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות
(תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים) 3613

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד 3613

מינוי חברות בוועדות אבחון לפי חוק הסעד
(טיפול במפגרים) 3613

הודעות בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק החומרים המסוכנים וחוק אוויר נקי 3613

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי 3614

הסמכה לפי פקודת בריאות העם 3614

מינוי ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים 3614

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש מועצה
אזורית 3614

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית
הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר) 3615

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 3615

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות
(כוכב יאיר) 3615

מיני מנהל ארנונה (יואב) 3615

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3616

הודעות מאת הציבור 3651

דוחות שבועיים של בנק ישראל 3680

4/2/2014 6750

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 3600

הודעה בדבר פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 3600

הודעות על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ערד ולמועצת הרשות 3600

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור 3602

הודעות מאת הציבור 3607

4/2/2014 6749

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 3542

הודעות מאת הכונס הרשמי 3564

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי -

ניהול נכסים עזובים 3593

כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול 3594

2/2/2014 6748

הודעה על מילוי מקום של שר 3502

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 3502

הסמכת מפקחים לפי שירות התעסוקה 3502

הודעות בדבר הצורך לבחור רב עיר (בת ים, מודיעין-מכבים-רעות) 3502

מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים לפי תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים) 3502

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3503

הודעות לפי פקודת האגודות שיתופיות 3522

הודעות מאת הציבור 3523

 

30/1/2014 6747

קביעת השטח שייוחד לפעילות מוזאון הכנסת 3498

הודעה על לשכות הוצאה לפועל שבהן פועל מסלול מזונות 3498

הודעה בדבר עדכון סכום המחזור השנתי לפי חוק העמותות 3498

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים 3498

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות 3498

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים 3498

הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 3499

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2014 לפי תקנות רואי חשבון 3499

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה (הרצליה) 3500

הודעות מאת הציבור 3500

30/1/2014 6746

הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד 3478

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית 3478

הודעה על פטור חד–פעמי ממכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3478

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 3478

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל 3478

הודעה על הטלת תפקיד ראש רשות התאגידים 3478

תיקן למבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים בבתיחולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה 3478

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות התעבורה 3479

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 3479

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות (כוכב יאיר) 3481

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות דפוס בהודעה כאמור 3481

הודעה לפי חוק הצהרוות מוות 3485

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3485

הודעות מאת הכונס הרשמי 3490

הודעות מאת הציבור 3490

28/1/2014 6745

מינוי חבר לוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 3466

מינוי נציג למועצת יועצי מס מייצגים 3466

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 3466

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 3466

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) 3467

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3468

הודעות מאת הציבור 3473

28/1/2014 6744

תיקוני תקנון הכנסת 3438

הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה לפי חוק הכנסת 3438

הארכת מינוי לראש אבות בית הדין הרבני 3438

הודעות על הכרה בחברה בגוף יישום מוכר לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 3438

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה (תל אביב) 3439

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (כפר תבור) 3439

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 3439

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31 12 2013 3439

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31 12 2013 3440

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3443

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3445

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 3460

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 3460

הודעות מאת הציבור 3461

26/1/2014 6743

הרשאות לפי פקודת הפרוצורה הפלילית (עדות) 3414

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 3420

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3421

הודעות מאת הציבור 3431

תיקוני טעויות

22/1/2014 6742

שינוי אזורי פעולה של לשכות רישום מקרקעין 3390

הסמכה לתת היתר לקבלת אשראי לרשות מקומית לפי חוק יסודות התקציב 3390

תיקון ותיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים
- לימוד ופעולות 3390

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה 3391

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3392

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3395

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 3405

הודעות מאת הציבור 3406

21/1/2014 6741

מינוי חברים לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים
משוחררים (החזרה לעבודה) 3378

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 3379

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה 3379

מינוי מפקחת לפי חוק הגנת הצומח 3380

הודעה על מתן רישיון לעסוק במקצוע הרפואה
הווטרינרית 3380

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון) 3383

הודעה לפי חוק הצהרוות מוות 3383

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3383

הודעות מאת הציבור 3388

21/1/2014 6740

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 3314

הודעות מאת הכונס הרשמי 3340

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי -

ניהול נכסים עזובים 3373

כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול 3373

20/1/2014 6739

מינוי סגן נשיא של בתי משפט לענייני תעבורה 3262

מינוי סגני נשיא בבתי המשפט 3262

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט 3262

הודעה על מינוי נשיא לבית הדין השרעי לערעורים 3263

הודעה בדבר סיום כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים 3263

מינוי קאדים לכהונה בפועל 3263

מינוי שופטות נוער 3263

מינוי רשמת בבית המשפט 3263

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה 3263

מינוי רשם בבית הדין לעבודה 3264

הודעה על מינוי חבר וממלאת מקום במינהלת השקעות בתיירות לפי חוק לעידוד השקעון הון 3264

הסמכה לפי פקודת העיריות 3264

הודעות על אישור תכניות ניקוז 3264

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 3265

הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי 3265

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 3266

הסמכה לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין 3266

הודעה בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט 3266

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות
חכירה 3267

מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי הירייה 3267

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינויים בתקנים וביטול תקנים 3268

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 3269

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3270

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3288

הודעות מאת הציבור 3288

תיקון טעות

19/1/2014 6738

הסכם בדבר תשלום תוספת חד–פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת 3238

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות הבלו על הדלק 3239

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) 3240

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 3241

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3242

הודעות מאת הציבור
3253

19/1/2014 6737

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) 3170

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 3236

15/1/2014 6736

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה 3142

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר להכרה לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים 3142

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לרישיון לפי החוק האמור 3142

תיקון הודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות 3142

מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת 3142

הסמכה לנותנת אישור לפי חוק רישוי עסקים 3142

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער 3142

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) 3143

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית שדות נגב 3144

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 3144

הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי 3144

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות 3144

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב 3145

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים 3145

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (נשר) 3145

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון) 3145

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 3145

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3145

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 3151

הודעות מאת הציבור 3152

13/1/2014 6735

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו 3126

הודעות על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי חוק הממשלה 3126

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי החוק האמור 3126

מינוי מנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות 3126

מינוי סגן מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 3126

מינוי סגנית מנהל לפי פקודת מס הכנסה 3126

הודעה על החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי המועצות הדתיות 3127

אצילת סמכויות לפי חוק–יסוד: הממשלה 3128

הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3128

הודעה על עדכון סכום לפי חוק–יסוד: משק המדינה 3128

הודעה על הסמכת ועדת הגרלות לפי חוק העונשין 3128

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (שפיר) 3128

הודעה על בקשה לחידוש רישום במקרקעין 3128

הודעה על תיקון טעות סופר בשטח החלקה 3129

הודעות מאת הציבור 3129

13/1/2014 6734

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3074

הארכת מינוי חוקרות ילדים 3074

מינוי רשמת הוצאה לפועל 3074

הודעה על מינוי חברת מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים 3074

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לאישור עורכי דין הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים 3074

הודעה בדבר רשימת רופאים בוועדות רפואיות עליונות לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) 3074

הודעה בדבר רשימת רופאים בוועדה רפואית לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) 3076

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 3079

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי 3079

מינוי חבר לוועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק ההגבלים העסקיים 3079

הסמכה לפי חוק מעונות יום שיקומיים 3079

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין 3080

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכו