גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע"ה> ילקוט הפרסומים > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע"ה

 

ילקוט הפרסומים כולל הודעות המתפרסמות על פי חוק מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים, ובין השאר הודעות על מינויים מטעם הממשלה, הודעות ועדות התכנון והבניה, הודעות בתי המשפט לענין פירוק חברות והודעות בתי דין רבניים, וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי חוק (מחוברת מס' 5414 - ל' בסיון התשס"ה (7 ביולי 2005).

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
29/10/2014 6904

אצילת סמכויות לפי חוק–יסוד: הממשלה 438

הודעה על מינוי רופא ממשלתי לפי פקודת בריאות העם 438

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תכנית לקידום בריאות
ורפואה מונעת 438

ביטול מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור 438

מינוי חברים לוועדת המחירים 438

הודעה על מינוי מפקח במועצה המקומית קדימה-צורן 439

מינוי מפקחים בנושא כלבת ופיקוח על כלבים לפי חוק העבירות המינהליות (בני שמעון, כפר שמריהו) 439

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 439

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 439

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 442

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 454

הודעות מאת הציבור 457

29/10/2014 6903

מינוי רשמים בבתי המשפט 434

הודעה על כוונה למתן צו הגנה לפי חוק הגנת סמלים 434

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) 434

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 434

הודעה מאת הציבור 436

28/10/2014 6902

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 334

הודעות מאת הכונס הרשמי 377

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות 431

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות 432

28/10/2014 6901

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה 294

מינוי עוזרי פקידי שומה לפי הפקודה האמורה 294

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הדרכונים 294

הודעות בדבר שינוי ובדבר עדכון סכומי אגרה בכבישי
אגרה 295

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (חוף השרון, כפר סבא) 295

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 296

הודעות מאת הציבור 305

דוחות שבועיים של בנק ישראל 332

26/10/2014 6900

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 278

מינויים לפי חוק בתי המשפט 278

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין 278

הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 278

הודעה בדבר שינוי מועד ישיבת ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים 279

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 279

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלוקת בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר) 279

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה 279

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות 279

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 280

הודעות בתי הדין הרבניים 288

הודעות מאת הציבור 292

26/10/2014 6899

צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה לפי חוק הסכמים קיבוציים 250

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 258

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 258

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו לפי תקנות השבת אבידה 260

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 261

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 261

הודעות מאת הציבור 270

23/10/2014 6898

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה 218

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 218

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 219

הודעה על הסמכת באי כוח לפי פקודת בריאות העם 220

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 220

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 221

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 228

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 230

הודעות מאת הציבור 231

22/10/2014 6897

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) 190

מינוי יושב ראש ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) 190

מינוי יושבות ראש וחברים בוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 190

מינוי ועדת ערר לפי חוק נתיבים מהירים 190

הודעות בדבר הרכב המועצות הדתיות (אור יהודה, הרצליה, כפר סבא, מעלות) 191

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על דלק 192

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור 192

הודעה על החלת חוקי עזר במועצה מקומית גדרה 192

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 192

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 193

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 205

הודעות מאת הציבור 207

20/10/2014 6896

מינוי נשיא, נשיא בפועל וסגנית נשיא לפי חוק בתי המשפט 146

מינוי סגנית נשיאה לפי החוק האמור ולפי פקודת התעבורה 146

הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה במועצות המקומיות 146

הודעה על השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת 146

הודעה בדבר שיעורי עירבון הניתן עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) 146

הודעה על פסק דין בערר על אישור מיזוג לפי חוק ההגבלים העסקיים 147

הודעה על אישור מפרט להתקן תדלוק אוטומטי כללי לפי תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים) 147

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית) 147

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 148

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 155

הודעות בתי הדין הרבניים 168

בקשות לפירוק חברה על ידי בית המשפט 183

הודעות מאת הציבור 185

14/10/2014 6895

הודעה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי פקודת בריאות העם 142

הודעות מאת הציבור 142

7/10/2014 6894

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות 126

הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים 128

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות כאמור 133

הודעות מאת הציבור 137

7/10/2014 6893

הודעה על מינוי נציג ראש הממשלה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה 78

הודעות לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 78

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 78

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה 79

מינוי ממונים על הגבייה ופקידות גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 79

הודעה על השבתת בתי משפט 80

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מוצקין לשנת הכספים 2014 80

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תמרה 81

הודעת הסדר במקרקעין 81

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 81

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 82

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 123

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 124

הודעות מאת הציבור 124

6/10/2014 6892

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 54

הודעה על מינוי מנהלת כללית של הרשות למרכזים רפואיים ממשלתיים לפי החוק האמור 54

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 54

תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה 54

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב 55

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור קיצוב 55

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (נצרת עילית) 56

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 56

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 58

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 59

הודעות מאת הציבור 63

5/10/2014 6891

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנות הכספים 2012 ו–2013 46

צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לפי חוק הסכמים קיבוציים 48

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי החוק האמור 48

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 49

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין 50

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 52

2/9/2014 6890

הודעה על פקיעת הכרזה על מצב מיוחד מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית 34

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 34

אצילת סמכות למנהל רשות המסים לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לפי חוק–יסוד: הממשלה 34

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות התעבורה 34

הודעה על סכום מעודכן לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות 34

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 34

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 35

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 36

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 36

הודעות מאת הציבור 37

30/9/2014 6889

מינוי שמאי מקרקעין לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה 34

מינוי נציג ציבור לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי החוק האמור 34

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לאישור עורכי דין הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים 34

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 34

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 36

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי 44

הודעות מאת הציבור 44

30/9/2014 6888

הודעות על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 26

מינוי קאדים לכהונה בפועל 26

מינוי שופטת לכהונה בפועל לבית הדין לעבודה 26

מינוי יושבת ראש לוועדת משמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין 27

הודעה על מינוי חברה לוועדה המייעצת לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 27

הודעה על אישור תכנית ניקוז 27

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים 27

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה 27

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 28

הודעות מאת הציבור 31

תיקוני טעויות

28/9/2014 6887

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 2

הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 2

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 2

מינוי חברים במועצה לביטחון תזונתי 3

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים 3

הודעה על החלפת חבר בוועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות לפי חלק י' לתקנות התעבורה 3

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (באר יעקב) 4

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31 8 2014 4

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31 8 2014 4

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 11

הודעות מאת הציבור 21

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע''ה
התשע''ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי