גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע''ד> קובץ התקנות > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע''ד

 

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
11/9/2014 7423

תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"ד-2014 1762

תקנות הכניסה לישראל (פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר בן משפחה של איש סגל
דיפלומטי או קונסולרי או נציג חברת תיירות זרה) (תיקון), התשע"ד-2014 1765

צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג לציוד קצה), התשע"ד-2014 1765

11/9/2014 7422

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1750

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ד-2014 1756

תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשע"ד-2014 1758

תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי דין) (תיקון), התשע"ד-2014 1759

תיקוני טעויות

7/9/2014 7421

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2014 1748

3/9/2014 7420

צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון), התשע"ד-2014 1744

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 6), התשע"ד-2014 1744

2/9/2014 7419

תקנות המתווכים במקרקעין (סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית משפט), התשע"ד-2014 1728

צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בפרקליטות המדינה ובמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי סעיפים 5א ו–5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התשע"ד-2014 1732

צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בשירות בתי הסוהר שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי סעיפים 5א ו–5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התשע"ד-2014 1733

תקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיזוף), התשע"ד-2014 1735

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשע"ד-2014 1738

1/9/2014 7418

צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) (תיקון), התשע"ד-2014 1726

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
לתת לצרכניה) (תיקון) (תיקון) 1726

31/8/2014 7417

תקנות ההוצאה לפועל (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 1718

תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) (תיקון), התשע"ד-2014 1719

תקנות התעבורה (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014 1723

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) (מס' 2), התשע"ד-2014 1724

27/8/2014 7416

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך
רשמיים לשנת הלימודים התשע"ה), התשע"ד-2014 1714

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1716

27/8/2014 7415

תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014 1698

תקנות התעבורה (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014 1701

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית) (תיקון), התשע"ד-2014 1704

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות) (תיקון), התשע"ד-2014 1704

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) (תיקון), התשע"ד-2014 1705

צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) (תיקון), התשע"ד-2014 1705

צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), התשע"ד-2014 1710

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשע"ד-2014 1711

אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער), התשכ"ו-1965 (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1711

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון), התשע"ד-2014 1712

אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשי"ז-1957 (תיקון), התשע"ד-2014 1712

24/8/2014 7414

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון), התשע"ד-2014 1674

תקנות הדואר (הוראות מס) (תיקון), התשע"ד-2014 1694

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון), התשע"ד-2014 1695

תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (הוראות שונות) (תיקון), התשע"ד-2014 1695

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) (תיקון), התשע"ד-2014 1696

21/8/2014 7413

צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ד-2014 1672

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"ד-2014 1672

21/8/2014 7412

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1668

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ח-2007 (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1668

צו סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (חקירת חשודים לפי חוק השיפוט הצבאי), התשע"ד-2014 1669

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)
(תיקון), התשע"ד-2014 1669

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה והרביעית לחוק), התשע"ד-2014 1670

תיקון טעות דפוס

20/8/2014 7411

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך),
התשע"ד-2014 1660

תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ד-2014 1660

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"ד-2014 1661

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"ד-2014 1661

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"ד-2014 1662

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"ד-2014 1662

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון),
התשע"ד-2014 1663

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה
כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"ד-2014 1664

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה
על–תיכונית) (תיקון), התשע"ד-2014 1664

כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1664

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) (מס' 3), התשע"ד-2014 1666

20/8/2014 7410

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לגבעתיים), התשע"ד-2014 1652

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר למגדל העמק), התשע"ד-2014 1652

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית גת), התשע"ד-2014 1652

צו שירות התעסוקה (איחוד של לשכות שירות התעסוקה האזוריות למחוזיות וביטול הלשכה לעובדים
אקדמאים) (תיקון), התשע"ד-2014 1653

17/8/2014 7409

צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1648

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מיום או ביוב) (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014 1649

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1649

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשע"ד-2014 1650

14/8/2014 7408

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2014 1628

כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1629

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים) (עדכון מחיר מרבי במעונות יום), התשע"ד-2014 1630

הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשע"ד-2014 1630

11/8/2014 7407

תקנות המתווכים במקרקעין (תשלום גמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה), התשע"ד-2014 1612

תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), התשע"ד-2014 1612

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד-2014 1613

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 1615

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון), התשע"ד-2014 1619

תקנות לימוד חובה (תקן בסיס), התשע"ד-2014 1621

תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש בדיסקוטק), התשע"ד-2014 1622

תקנות להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע"ד-2014 1623

תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה) (תיקון), התשע"ד-2014 1625

תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד-2014 1625

תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 1626

תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014 1626

תיקון טעות דפוס

7/8/2014 7406

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1592

צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישיון ומהיתר כללי לפעולות בזק ולשירותי בזק), התשע"ד-2014 1609

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה), התשע"ד-2014 1610

7/8/2014 7405

צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014 1584

צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ד-2014 1584

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ד-2014 1585

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1585

תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשע"ד-2014 1586

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ד-2014 1587

4/8/2014 7404

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשע"ד-2014 1572

כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים) (תיקון), התשע"ד-2014 1575

הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות), התשע"ד-2014 1576

הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב), התשע"ד-2014 1577

הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשע"ד-2014 1581

הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב), התשע"ד-2014 1582

31/7/2014 7403

תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשע"ד-2014 1564

צו הדואר (דחיית היום הקובע) (מס' 2), התשע"ד-2014 1570

30/7/2014 7402

צו בתי המשפט (מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית) (תיקון), התשע"ד-2014 1560

צו תובענות ייצוגיות (הארכת תקופת פעילותה של הקרן למימון תובענות ייצוגיות), התשע"ד-2014 1560

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014 1561

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1561

תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1562

29/7/2014 7401

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה) (תיקון), התשע"ד-2014 1544

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014 1549

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן) (תיקון), התשע"ד-2014 1549

תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התשע"ד-2014 1550

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון),
התשע"ד-2014 1552

תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון), התשע"ד-2014 1553

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר) (תיקון), התשע"ד-2014 1553

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ד-2014 1555

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים, עסקאות מהותיות ועסקאות
מחוץ לבורסה) (תיקון), התשע"ד-2014 1555

צו לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית (גמלאי בנק ישראל), התשע"ד-2014 1556

הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשע"ד-2014 1557

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשע"ד-2014 1557

תיקון טעות דפוס

24/7/2014 7400

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014 1532

הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשע"ד-2014 1542

תיקון טעות דפוס

22/7/2014 7399

תקנות מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (דרכים ומועדים להגשת בקשה להטלת
מגבלות ולדיון בה), התשע"ד-2014 1520

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשע"ד-2014 1527

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1528

צו כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (קביעת מקום כליאה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1530

21/7/2014 7398

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין
ייחוס שליטה), התשע"ד-2014 1516

תיקון טעות

17/7/2014 7397

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון), התשע"ד-2014 1508

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 1509

17/7/2014 7396

תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע"ד-2014 1496

צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים לאומיים) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1504

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"ד-2014 1504

10/7/2014 7395

צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1492

צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014) (תשלום מוגדל
בעד אשפוז של מטופל המיועד להעברה), התשע"ד-2014 1492

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת המים בע"מ) (הוראת שעה)
(תיקון), התשע"ד-2014 1493

כללי מדידת מים (מדי–מים) (תיקון), התשע"ד-2014 1493

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 5), התשע"ד-2014 1494


7/7/2014 7394

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום
שיקומי וממנו), התשע"ד-2014 1480

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת התקופה המוגנת בשל עיכוב הליך אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014 1488

תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין–ארצי),
התשע"ד-2014 1489

תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), התשע"ד-2014 1490

6/7/2014 7393

תקנות הרוקחים (מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה אישית), התשע"ד-2014 1464

תקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל), התשע"ד-2014 1476

צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1477

הודעת הגנת חיית הבר (אגרת היתר סחר), התשע"ד-2014 1478

2/7/2014 7392

צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) (ביטול), התשע"ד-2014 1460

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי שמטילה רשות התעופה האזרחית), התשע"ד-2014 1460

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס שהוטל לפי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969), התשע"ד-2014 1460

תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (תיקון), התשע"ד-2014 1461

תקנות להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב
המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו–2014 (העברת סכום החיסכון לאוצר המדינה),
התשע"ד-2014 1461

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1462

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ד-2014 1462

1/7/2014 7391

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1452

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק
האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2013) (תיקון), התשע"ד-2014 1453

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1454

הודעת הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים), התשע"ד-2014 1454

30/6/2014 7390

תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ד-2014 1444

תקנות המדגמים (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1445

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי)
(הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 1450

30/6/2014 7389

הקובץ הועלה מחדש

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1404

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1430

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון) (תיקון), התשע"ד-2014 1437

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ד-2014 1438

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1438

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"ד-2013 (תיקון), התשע"ד-2014 1439

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 3),
התשע"ד-2014 1440

30/6/2014 7388

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון
ומימון טרור), התשע"ד-2014 1364

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1388

צו המועצות המקומיות (א) (כפר יונה, ביטול), התשע"ד-2014 1400

אכרזת העיריות (כפר יונה), התשע"ד-2014 1401

26/6/2014 7387

תקנות העבירות המינהליות (עבירות במעגנות), התשע"ד-2014 1324

צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014 1326

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - משקאות משכרים), התשע"ד-2014 1326

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשע"ד-2014 1327

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 1330

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014 1341

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה) (מס' 2), התשע"ד-2014 1357

19/6/2014 7386

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע"ד-2014 1320

צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014 1320

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1321

הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשע"ד-2014 1322

17/6/2014 7385

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער כורזים), התשע"ד-2014 1204

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ברעם מלכיה), התשע"ד-2014 1207

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער מנחמיה), התשע"ד-2014 1219

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גבעת עוז), התשע"ד-2014 1222

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער יבניאל פוריה), התשע"ד-2014 1223

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער קדושים), התשע"ד-2014 1238

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער חדרה), התשע"ד-2014 1242

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גברעם), התשע"ד-2014 1243

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק ערד), התשע"ד-2014 1245

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער משאבים), התשע"ד-2014 1245

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער חורשת מעון), התשע"ד-2014 1246

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער חניון הרועה), התשע"ד-2014 1247

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גוש אבטח), התשע"ד-2014 1248

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער יד מרדכי), התשע"ד-2014 1249

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער חרובית), התשע"ד-2014 1250

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער שפלת הרי יהודה), התשע"ד-2014 1252

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ירושלים 1), התשע"ד-2014 1260

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ירושלים 2), התשע"ד-2014 1262

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק רמות מנשה), התשע"ד-2014 1268

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער שרת), התשע"ד-2014 1298

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק גילה), התשע"ד-2014 1302

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער בית גוברין), התשע"ד-2014 1305

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק איבים), התשע"ד-2014 1306

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אלות עדה), התשע"ד-2014 1307

15/6/2014 7384

תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשע"ד-2014 1200

אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשכ"ה-1965 (תיקון), התשע"ד-2014 1201

אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשט"ז-1956 (תיקון), התשע"ד-2014 1201

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות) (תיקון), התשע"ד-2014 1202

12/6/2014 7383

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (תיקון), התשע"ד-2014 1196

צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פנמה), התשע"ד-2014 1198

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1198

11/6/2014 7382

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"ד-2014 1180

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1188

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע"ד-2014 1188

תקנות שירות ביטחון (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1189

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ד-2014 1189

תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ד-2014 1190

תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"ד-2014 1191

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשע"ד-2014 1191

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אל בטוף, תיקון), התשע"ד-2014 1192

צו המועצות המקומיות (א) (מגדל, תיקון), התשע"ד-2014 1194

2/6/2014 7381

צו החברות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014 1168

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) (תיקון), התשע"ד-2014 1168

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון), התשע"ד-2014 1173

תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) (תיקון), התשע"ד-2014 1176

צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית צמודה),
התשע"ד-2014 1177

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (הוראת שעה),
התשע"ד-2014 1177

תיקון טעות

29/5/2014 7380

צו הכניסה לישראל (תיקון מס' 22) (תחילה והחלה בהדרגה), התשע"ד-2014 1152

תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), התשע"ד-2014 1152

צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1162

תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1162

26/5/2014 7379

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 1148

צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1148

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשע"ד-2014 1149

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014 1149

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1150

הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשע"ד-2014 1150

22/5/2014 7378

תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ד-2014 1140

אכרזת העיריות (בית שמש) (תיקון), התשע"ד-2014 1141

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשע"ד-2014 1143

אכרזת העיריות (עיריית אופקים) (תיקון), התשע"ד-2014 1143

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרחבים, תיקון), התשע"ד-2014 1144

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התשע"ד-2014 1144

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (מס' 2), התשע"ד-2014 1145

14/5/2014 7377

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים), התשע"ד-2014 1128

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 2), התשע"ד-2014 1128

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 3), התשע"ד-2014 1129

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 4), התשע"ד-2014 1129

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 5), התשע"ד-2014 1130

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 6), התשע"ד-2014 1132

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 7), התשע"ד-2014 1132

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 8), התשע"ד-2014 1133

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים) (מס' 9), התשע"ד-2014 1134

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשע"ד-2014 1134

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 2), התשע"ד-2014 1135

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 3), התשע"ד-2014 1135

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 4), התשע"ד-2014 1136

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מסעיפים בתקנים ישראליים), התשע"ד-2014 1136

צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשע"ד-2014 1137

הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשע"ד-2014 1137

הודעת שירות התעסוקה (ערובה), התשע"ד-2014 1138

14/5/2014 7376

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ד-2014 1124

תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון), התשע"ד-2014 1125

תקנות הביטוח הלאמי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשע"ד-2014 1126

11/5/2014 7375

תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד), התשע"ד-2014 1116

תקנות הכניסה לישראל (אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד), התשע"ד-2014 1118

תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ד-2014 1119

תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם) (תיקון), התשע"ד-2014 1122

4/5/2014 7374

צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (סכום מרבי לתשלום פיצויים בשל נזק) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1112

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1112

תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ) (תיקון), התשע"ד-2014 1113

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי דם) (תיקון), התשע"ד-2014 1114

30/4/2014 7373

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשע"ד-2014 1100

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק)
(מס' 2), התשע"ד-2014 1108

צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"ד-2014 1108

כללי ההוצאה לפועל (הוראות לתשלום חובות פסוקים), התשע"ד-2014 1109

28/4/2014 7372

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם), התשע"ד-2014 1092

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמן מינרלי בייצור מזון) (ביטול), התשע"ד-2014 1093

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד-2014 1094

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1096

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1097

כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי) (תיקון), התשע"ד-2014 1098

24/4/2014 7371

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ח-2007 (תיקון), התשע"ד-2014 1084

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון), התשע"ד-2014 1084

תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 1090

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת כרטיסי עינוג) (ביטול), התשע"ד-2014 1090

23/4/4/2014 7370

תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשע"ד-2014 1080

תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון
למנהל יחידת נוער) (תיקון), התשע"ד-2014 1081

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1082

10/4/2014 7369

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) (תיקון), התשע"ד- 2014 1068

תקנות קידום התחרות בענף המזון (דיווח של ספקים גדולים ושל קמעונאים גדולים), התשע"ד-2014 1068

כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים), התשע"ד-2014 1076

10/4/2014 7368

תקנות בתי המשפט (סדרי דין בבקשה לאסור פרסום שם חשוד), התשע"ד-2014 1064

תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), התשע"ד-2014 1065

תקנות התכנון והבנייה (תדירות דיוני מוסד התכנון) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 1066

10/4/2014 7367

תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014 1056

תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשע"ד-2014 1056

תיקון טעויות

9/4/2014 7366

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר)
(הוראת שעה), התשע"ד-2014 1044

הודעת הבטחת הכנסה (עדכון סכומים לעניין שווי רכב), התשע"ד-2014 1053

הודעת מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות), התשע"ד-2014 1054

7/4/2014 7365

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)
(תיקון), התשע"ד-2014 1040

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת עשה) (תיקון), התשע"ד-2014 1040

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשע"ד-2014 1041

תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשע"ד-2014 1042

3/4/2014 7364

צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ד-2014 1036

תקנות פשיטת הרגל (תיקון), התשע"ד-2014 1036

תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשע"ד-2014 1036

הודעת החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשע"ד-2014 1037

הודעת החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון
שקלים חדשים), התשע"ד-2014 1038

1/4/2014 7363

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאת ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1028

צו התכנון והבנייה (נגב מערבי), התשע"ד-2014 1031

צו התכנון והבנייה (נגב מזרחי), התשע"ד-2014 1032

צו התכנון והבנייה (שמעונים) (ביטול), התשע"ד-2014 1033

הודעת העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התשע"ד-2014 1033

הודעת העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשע"ד-2014 1033

31/3/2014 7362

תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה), התשע"ד-2014 1016

תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשע"ד-2014 1018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון, תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 1025

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (מס' 2), התשע"ד-2014 1026

27/3/2014 7361

תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר) (תיקון), התשע"ד-2014 1004

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (שיעור קנס), התשע"ד-2014 1005

הודעת התעבורה (אגרות), התשע"ד-2014 10067361

26/3/2014 7360

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"ד-2014 996

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס' 2), התשע"ד-2014 996

צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ד-2014 997

תקנות הבלו על דלק (תיקון), התשע"ד-2014 997

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 1000

צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם (תיקון), התשע"ד-2014 1001

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות מסלול בסיסי), התשע"ד-2014 1001

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"ם), התשע"ד-2014 1002

תיקון טעות

26/3/2014 7359

צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון), התשע"ד-2014 988

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ד-2014 988

צו הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) (שינוי התוספת השנייה לחוק),
התשע"ד-2014 990

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר ביטוחי חלופי לתשלום פיצויים), התשע"ד-2014 990

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים) (תיקון), התשע"ד-2014 991

הודעת אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014 991

הודעת הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התשע"ד-2014 992

הודעת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התשע"ד-2014 992

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התשע"ד-2014 993

הודעת נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), התשע"ד-2014 993

הודעת המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשע"ד-2014 994

הודעת משכורת נשיא המדינה (מס' 2), התשע"ד-2014 994

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"ד-2014 994

24/3/2014 7358

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), התשע"ד-2014 976

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשע"ד-2014 977

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה
נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 979

הודעת נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (שיעורי שכר טרחת
עורך דין מרביים), התשע"ד-2014 980

הודעת הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשע"ד-2014 982

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשע"ד-2014 982

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשע"ד-2014 983

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשע"ד-2014 984

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשע"ד-2014 984

הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשע"ד-2014 985

הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשע"ד-2014 985

24/3/2014 7357

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון), התשע"ד-2014 968

תיקון טעויות דפוס

20/3/2014 7356

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון), התשע"ד-2014 964

19/3/2014 7355

תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) (תיקון), התשע"ד-2014 956

צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) (תיקון), התשע"ד-2014 956

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4), התשע"ד-2014 957

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"ד-2014 957

צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשע"ד-2014 958

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 959

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון), התשע"ד-2014 959

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) (תיקון), התשע"ד-2014 960

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון), התשע"ד-2014 961

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון), התשע"ד-2014 962

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשע"ד-2014 962

13/3/2014 7354

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
לתת לצרכניה) (תיקון), התשע"ד-2014 944

כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 953

הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשע"ד-2014 954

11/3/2014 7353

תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס) (תיקון), התשע"ד-2014 940

10/3/2014 7352

תקנות הירושה (תיקון), התשע"ד-2014 928

צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 928

צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמל גיל) (מס' 2) (תיקון), התשע"ד-2014 928

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד-2014 929

תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 933

כללי תאגידי מים וביוב (התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה), התשע"ד-2014 936

9/3/2014 7351

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשע"ד-2014 764

תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות), התשע"ד-2014 922

הודעת החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשע"ד-2014 924

הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשע"ד-2014 925

הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים
הולמים), התשע"ד-2014 925

הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי
ביטוח רפואי), התשע"ד-2014 926

6/3/2014 7350

תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשע"ד-2014 756

תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון), התשע"ד-2014 756

צו התכנון והבנייה (פרדס חנה-כרכור), התשע"ד-2014 757

צו התכנון והבנייה (השומרון) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 758

הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשע"ד-2014 758

הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשע"ד-2014 758

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ד-2014 759

הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 760

הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשע"ד-2014 760

הודעת המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשע"ד-2014 762

4/3/2014 7349

הקובץ הועלה מחדש

תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), התשע"ד-2014 716

תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשע"ד-2014 742

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (חקירת דליקות), התשע"ד-2014 752

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי צור נתן) (תיקון), התשע"ד-2014 754

27/2/2014 7348

תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2014 712

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2014 713

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"ד-2014 713

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה))
(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 714

27/2/2014 7347

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), התשע"ד-2014 708

הודעת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (עדכון סכומים), התשע"'ד-2014 709

הודעת כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגוד ערים אזור חיפה (ביוב)) (עדכון סכומים), התשע"ד-2014 710

26/2/2014 7346

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשע"ד-2014 704

תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) (תיקון), התשע"ד-2014 704

26/2/2014 7345

תקנות למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (מתן דמי כיס והטבה אחרת והתנאים לשלילתם) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 696

תקנות למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (העסקת שוהים בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים)
(הוראת שעה), התשע"ד-2014 697

הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס' 2), התשע"ד-2014 700

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס' 2), התשע"ד-2014 700

19/2/2014 7344

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לאילת), התשע"ד-2014 688

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לירוחם), התשע"ד-2014 688

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לשפיר), התשע"ד-2014 688

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים) (תיקון), התשע"ד-2014 689

הודעת התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשע"ד-2014 689

הודעת התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית) (מס' 2), התשע"ד-2014 692

תיקון טעות דפוס

 

17/2/2014 7343

צו ההוצאה לפועל (הענקת סמכויות לדון בבקשות), התשע"ד-2014 680

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014 681

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 684

הודעת המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"ד-2014 684

16/2/2014 7342

צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב, תיקון), התשע"ד-2014 676

צו המועצות המקומיות (א) (דלית אל כרמל, תיקון), התשע"ד-2014 676

צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (דחיית יום התחילה), התשע"ד-2014 677

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 677

הודעת אוויר נקי (אגרות), התשע"ד-2014 678

תיקון טעות

13/2/2014 7341

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 644

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד-2014 663

6/2/2014 7340

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגמלה בכסף),
התשע"ד-2014 628

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 630

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק
האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003), התשע"ד-2014 630

הודעת המפלגות (קביעת טפסים להגשת הודעות לפי סעיף 25א לחוק), התשע"ד-2014 634

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשע"ד-2014 642

4/2/2014 7339

צו הכניסה לישראל (מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים),
התשע"ד-2014 620

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונוהלי מעבר) (תיקון) (תיקון), התשע"ד-2014 620

צו התכנון והבנייה (מצפה אפק), התשע"ד-2014 621

צו התכנון והבנייה (טייבה), התשע"ד-2014 621

צו התכנון והבנייה (כפר סבא), התשע"ד-2014 622

צו התכנון והבנייה (יהוד-נווה אפרים), התשע"ד-2014 622

צו התכנון והבנייה (פתח תקוה), התשע"ד-2014 623

צו התכנון והבנייה (מנשה אלונה) (תיקון), התשע"ד-2014 623

צו התכנון והבנייה (קציר-חריש) (מרחב תכנון מיוחד) (תיקון), התשע"ד-2014 624

צו התכנון והבנייה (אור יהודה-אזור), התשע"ד-2014 624

צו התכנון והבנייה (בני ברק - תיקון), התשע"ד-2014 625

צו התכנון והבנייה (רמת גן - תיקון), התשע"ד-2014 625

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשע"ד-2014 626

הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) (עדכון סכומים), התשע"ד-2014 626

2/2/2014 7338

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשע"ד-2014 604

תקנות ההוצאה לפועל (הוראת שעה), התשע"ד-2014 607

2/2/2014 7337

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון
ומימון טרור) (תיקון), התשע"ד-2014 592

תקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים), התשע"ד-2014 599

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הוצאת שירותים מתחולת החוק), התשע"ד-2014 602

30/1/2014 7336

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון) (תיקון), התשע"ד-2014 588

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"ד-2014 588

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (היטל למניעת זיהום הים) (עדכון סכומים), התשע"ד-2014 589

תיקון טעות

30/1/2014 7335

תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים), התשע"ד-2014 576

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות
או בעסקה עתידית) (תיקון), התשע"ד-2014 579

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון או במעון נעול), התשע"ד-2014 580

צו הדואר (דחיית היום הקובע), התשע"ד-2014 585

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (מי קולחים, מים שוליים והפקה באזורים מנותקים) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 585

28/1/2014 7334

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים ותקן עובדים במרכז
מורשה), התשע"ד-2014 556

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (בקשה לרישיון הפעלה של מרכז מורשה), התשע"ד-2014 567

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מטפל ייעודי), התשע"ד-2014 571

תקנות חופש המידע (אגרות) (תיקון), התשע"ד-2014 573

22/1/2014 7333

כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 548

צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשע"ד-2014 553

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מוצרי חלב מסוימים וקביעת רמת פיקוח) (תיקון), התשע"ד-2014 554

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ד-2014 554

21/1/2014 7332

תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ד-2014 544

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון), התשע"ד-2014 545

הודעת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשע"ד-2014 546

20/1/2014 7331

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשע"ד-2014 540

הודעת החברות (אישור חלוקה), התשע"ד-2014 541

הודעת החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשע"ד-2014 542

הודעת החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התשע"ד-2014 542

הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשע"ד-2014 542

16/1/2014 7330

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 538

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 538

14/1/2014 7329

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים) (תיקון),
התשע"ד-2014 518

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד-2014 519

תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון), התשע"ד-2014 520

תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), התשע"ד-2014 520

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשע"ד-2014 521

צו המועצות המקומיות (א) (חצור הגלילית, תיקון), התשע"ד-2014 521

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל), התשע"ד-2014 522

צו המועצות המקומיות (א) (ראש פינה, תיקון), התשע"ד-2014 522

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) (מס' 2),
התשע"ד-2014 524

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 525

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחיר קמח חיטה כשר לפסח), התשע"ד-2014 525

הודעת ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר) (אגרות), התשע"ד-2014 526

הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשע"ד-2014 526

הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשע"ד-2014 527

הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשע"ד-2014 528

הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשע"ד-2014 529

הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשע"ד-2014 530

הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשע"ד-2014 531

הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשע"ד-2014 532

הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשע"ד-2014 533

הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשע"ד-2014 533

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) (מס' 2), התשע"ד-2014 536

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן–גוריון),
התשע"ד-4102 635

8/1/2014 7328

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 510

תקנות הרופאים (אישור תואר רופא ובחינות) (תיקון), התשע"ד-2014 511

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (תיקון), התשע"ד-2014 513

כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים) (תיקון), התשע"ד-2014 514

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשע"ד-2014 514

הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השנייה), התשע"ד-2014 515

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשע"ד-2014 516

הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התשע"ד-2014 516

הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשע"ד-2014 516

8/1/2014 7327

הודעת ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשע"ד-2014 490

הודעת החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשע"ד-2014 491

הודעת בתי המשפט (אגרות), התשע"ד-2014 492

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשע"ד-2014 494

הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ד-2014 495

הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ד-2014 497

8/1/2014 7326

הודעת המקרקעין (אגרות), התשע"ד-2014 462

הודעת הנוטריונים (אגרות רישיון), התשע"ד-2014 467

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), התשע"ד-2014 467

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ד-2014 468

הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התשע"ד-2014 472

הודעת החברות (אגרות), התשע"ד-2014 472

הודעת העמותות (אגרות), התשע"ד-2014 473

הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ד-2014 475

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ד-2014 476

הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"ד-2014 479

הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול)
(שינוי סכומים), התשע"ד-2014 480

הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשע"ד-2014 480

הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשע"ד-2014 481

הודעת רישום שמות עסק, התשע"ד-2014 482

הודעת הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשע"ד-2014 482

הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר), התשע"ד-2014 485

הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), התשע"ד-2014 486

הודעת המפלגות (אגרות), התשע"ד-2014 487

הודעת המפלגות (עדכון סכומים), התשע"ד-2014 487

הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשע"ד-2014 488

6/1/2014 7325

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (הוראת שעה (תיקון), התשע"ד-2014 454

תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 454

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 454

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגז טבעי), התשע"ד-2014 455

צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשע"ד-2014 455

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשע"ד-2014 455

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשע"ד-2014 456

הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשע"ד-2014 457

הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ד-2014 457

הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ד-2014 458

הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים), התשע"ד-2014 458

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (עדכון סכומים), התשע"ד-2014 458

הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשע"ד-2014 460

1/1/2014 7324

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות) (תיקון), התשע"ד-2014 426

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 426

1/1/2014 7323

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 410

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשע"ד-2014 410

הודעת המדגמים, התשע"ד-2014 421

הודעת סימני המסחר, התשע"ד-2014 423

הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשע"ד-2014 424

1/1/2014 7322

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
(תיקון מס' 2), התשע"ד-2013 406

צו חלוקת הכנסות (עיריית קרית גת, המועצות האזוריות שפיר, לכיש ויואב), התשע"ד-2014 406

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון) (תיקון), התשע"ד-2014 408

1/1/2014 7321

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון),
התשע"ד-2014 398

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2014), התשע"ד-2014 398

תיקון טעות דפוס

31/12/2013 7320

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון), התשע"ד-2013 358

כללי תאגידי מים וביוב (חברות אזוריות), התשע"ד-2013 372

כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות) (תיקון), התשע"ד-2013 377

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013 378

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשע"ד-2013 378

כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה) (תיקון), התשע"ד-2013 379

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) (תיקון), התשע"ד-2013 380

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"ד-2013 381

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון), התשע"ד-2013 383

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה)
(תיקון), התשע"ד-2013 390

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב
לחברה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 391

הודעת הדרכונים , התשע"ד-2013 392

הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשע"ד-2013 395

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשע"ד-2013 395

הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התשע"ד-2013 396

31/12/2013 7319

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים) (תיקון), התשע"ד-2013 354

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013 355

אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ד-2013 355

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (מועדים והוראות לעניין תשלום דמי הפצה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013 355

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור-גומלין), התשע"ד-2013 356

הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשע"ד-2013 356

30/12/2013 7318

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ד-2013 346

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2013 346

כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013 347

הודעת רואי חשבון (אגרות), התשע"ד-2013 347

הודעת שמאי מקרקעין (אגרות), התשע"ד-2013 349

הודעת כלי הירייה (אגרות רישיון), התשע"ד-2013 351

26/12/2013 7317

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (תיקון), התשע"ד-2013 338

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ד-2013 339

צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מלטה), התשע"ד-2013 339

הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשע"ד-2013 340

הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשע"ד-2013 340

הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התשע"ד-2013 341

הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשע"ד-2013 341

הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשע"ד-2013 342

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות,
התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ד-2013 342

הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשע"ד-2013 343

הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ד-2013 344

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשע"ד-2013 344

26/12/2013 7316

צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשע"ד-2013 322

צו ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק), התשע"ד-2013 333

צו להסדרת הטיפול באריזות (הארכת תקופת הכרה), התשע"ד-2013 336

25/12/2013 7315

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 314

צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים)
(תיקון), התשע"ד-2013 315

צו רישוי עסקים (עבירות קנס - משקאות משכרים), התשע"ד-2013 315

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ד-2013 315

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול) (תיקון), התשע"ד-2013 316

תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), התשע"ד-2013 317

הודעת האזרחות, התשע"ד-2013 317

הודעת הכניסה לישראל, התשע"ד-2013 318

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשע"ד-2013 320

הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק), התשע"ד-2013 320

18/12/2013 7314

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ד-2013 310

תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) (תיקון), התשע"ד-2013 310

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון), התשע"ד-2013 310

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשע"ד-2013 312

11/12/2013 7313

תקנות למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (בירור פניות השוהים במרכז שהייה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 306

צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הכרזה על מרכז שהייה למסתננים) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 306

תקנות למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (נוכחות שוהה במרכז ויציאה ממנו) (הוראת שעה),

התשע"ד-2013 308

10/12/2013 7312

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשע"ד-2013 302

תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 302

תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשע"ד-2013 303

תקנות תכנון משק החלב (שינוי סכומי ההיטלים שבתוספת לחוק), התשע"ד-2013 303

צו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2014), התשע"ד-2013 304

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013 304

10/11/2013 7311

הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשע"ד-2013 290

5/12/2013 7310

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גן רווה, תיקון), התשע"ד-2013 286

צו המועצות המקומיות (ב) (לקיה, תיקון), התשע"ד-2013 287

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשע"ד-2013 288

28/11/2013 7309

תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשע"ד-2013 278

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), התשע"ד-2013 278

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התשע"ד-2013 282

27/11/2013 7308

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון), התשע"ד-2013 266

תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 266

תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי, התשע"ד-2013 267

תקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע"ד-2013 269

הודעת הדיינים (אגרות), התשע"ד-2013 270

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"ד-2013 276

21/11/2013 7307

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013 250

תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד), התשע"ד-2013 251

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ד-2013 261

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון), התשע"ד-2013 263

צו הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (הקניה לעיריית גבעת שמואל), התשע"ד-2013 263

צו התכנון והבנייה (מרחב תכנון מיוחד חריש) (הארכת תוקף), התשע"ד-2013 264

14/11/2013 7306

צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשע"ד-2013 246

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשע"ד-2013 246

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשע"ד-2013 247

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשע"ד-2013 247

13/11/2013 7305

תקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשע"ד-2013 230

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשע"ד-2013 238

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), התשע"ד-2013 238

הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 243

הודעת המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש) (עדכון תעריפים), התשע"ד-2013 243

הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשע"ד-2013 244

11/11/2013 7304

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013 202

צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד) (תיקון), התשע"ד-2013 226

הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשע"ד-2013 227

הודעת הגנת חיית הבר (אגרת רישיון ציד), התשע"ד-2013 228

הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשע"ד-2013 228

10/11/2013 7303

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"ד-2013 194

תקנות הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ד-2013 194

צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשע"ד-2013 196

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשע"ד-2013 198

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"ד-2013 199

5/11/2013 7302

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ד-2013 192

4/11/2013 7301

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), התשע"ד-2013 188

צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק) (תיקון), התשע"ד-2013 188

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 188

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 2), התשע"ד-2013 189

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 3), התשע"ד-2013 189

הודעת הנפט (אגרות), התשע"ד-2013 190

31/10/2013 7300

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ביריה), התשע"ד-2013 108

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער לימונים), התשע"ד-2013 143

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער בריטניה), התשע"ד-2013 173

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גורן), התשע"ד-2013 178

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אידמית), התשע"ד-2013 181

אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער), התשכ"ו-1965 (תיקון), התשע"ד-2013 183

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 2), התשכ"ה-1965 (תיקון), התשע"ד-2013 184

אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (מס' 2), התש"ל-1970 (תיקון), התשע"ד-2013 185

אכרזת היערות (סייג לתחולה), התשע"ד-2013 185

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס' 2), התשע"ד-2013 186

 

29/10/2013 7299

צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) (תיקון), התשע"ד-2013 100

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשע"ד-2013 103

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אלוני יצחק הרחבה,
לפי תכנית מס' מ/339), התשע"ד-2013 106

24/10/2013 7298

תקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"ד-2013 84

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון, תיקון), התשע"ד-2013 96

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב, תיקון), התשע"ד-2013 98

24/10/2013 7297

תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה) (תיקון), התשע"ד-2013 72

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשע"ד-2013 72

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשע"ד-2013 73

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 80

כללי המים (הסדר מפורט למים שפירים באזור המערכת הארצית) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 81

16/10/2013 7296

תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות) (תיקון), התשע"ד-2013 68

תקנות העיריות (רובע עירוני - נווה מונוסון) (תיקון), התשע"ד-2013 68

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון),
התשע"ד-2013 68

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם), התשע"ד-2013 69

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ד-2013 70

15/10/2013 7295

צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 60

צו משק החשמל (דחיית מועד לפי סעיף 60(ד12) לחוק), התשע"ד-2013 60

צו התכנון והבנייה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות
ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום) (תיקון), התשע"ד-2013 61

צו התכנון והבנייה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון)
(תיקון), התשע"ד-2013 61

צו התכנון והבנייה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה)
(תיקון), התשע"ד-2013 62

צו התכנון והבנייה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז)
(תיקון), התשע"ד-2013 62

צו התכנון והבנייה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הדרום)
(תיקון), התשע"ד-2013 63

צו התכנון והבנייה (מעלות תרשיחא), התשע"ד-2013 63

צו התכנון והבנייה (מעלה נפתלי - תיקון), התשע"ד-2013 64

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ד-2013 64

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשע"ד-2013 66

7/10/2013 7294

צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי לעניין סעיף 224א לחוק) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 44

צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי) (תיקון), התשע"ד-2013 47

תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ד-2013 48

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חוף גלים, לפי תכנית
מס' חכ/340), התשע"ד-2013 54

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשע"ד-2013 55

הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"ד-2013 57

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ד-2013 58

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ד-2013 58

6/10/2014 7293

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב'), התשע"ד-2013 40

1/10/2013 7292

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה))
(תיקון), התשע"ד-2013 38

17/9/2013 7291

תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון) (תיקון), התשע"ד-2013 34

כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים) (תיקון), התשע"ד-2013 34

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 35

16/9/2013 7290

תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ד-2013 26

תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013 26

תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשע"ד-2013 27

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ד-2013 27

הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים) (מס' 3), התשע"ד-2013 32

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל) (תיקון), התשע"ד-2013 32

12/9/2013 7289

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"ד-2013 18

תקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון), התשע"ד-2013 18

תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) (תיקון), התשע"ד-2013 19

תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (תיקון), התשע"ד-2013 19

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון) (הפניה להפקדת חומר ביולוגי),
התשע"ד-2013 21

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 21

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה)
(הוראת שעה), התשע"ד-2013 23

12/9/2013 7288

תקנות למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוצאת רכוש מישראל) (הוראת שעה), התשע"ד-2013 10

צו התכנון והבנייה (ראש העין - תיקון), התשע"ד-2013 14

צו התכנון והבנייה (קסם - תיקון), התשע"ד-2013 14

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב), התשע"ד-2013 15

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"ד-2013 16

10/9/2013 7287

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נווה מדבר, תיקון), התשע"ד-2013 2

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית בת ים), התשע"ד-2013 2

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית חולון), התשע"ד-2013 4

צו התכנון והבנייה (רמלה), התשע"ד-2013 5

צו התכנון והבנייה (גזר - תיקון), התשע"ד-2013 6

צו התכנון והבנייה (נתניה), התשע"ד-2013 6

צו התכנון והבנייה (עמק חפר - תיקון), התשע"ד-2013 7

צו התכנון והבנייה (השומרון - תיקון), התשע"ד-2013 8

צו התכנון והבנייה (חוף הכרמל - תיקון), התשע"ד-2013 8

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

</
ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו