גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע''ה> קובץ התקנות > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע''ה

 

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
20/11/2014 7442

תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה-2014 218

19/11/2014 7441

תקנות הירושה (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 210

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ה-2014 210

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ה-2014 210

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ה-2014 211

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ה-2014 212

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ה-2014 213

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור
מרישיון), התשע"ה-2014 213

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי–תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ה-2014 214

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשע"ה-2014 215

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשע"ה-2014 216

תיקון טעות

16/11/2014 7440

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (תיקון), התשע"ה-2014 206

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל יבנאל לפי
תכנית ג/12720), התשע"ה-2014 206

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חלמוניות ירוחם, לפי
תכנית מס' 122/02/26), התשע"ה-2014 207

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ירוחם, לפי תכנית מס'
122/02/26), התשע"ה-2014 208

תיקון טעות

16/11/2014 7439

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אור הנר וניר עם), התשע"ה-2014 82

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אליקים 1), התשע"ה-2014 89

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אליקים 2), התשע"ה-2014 90

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער בקוע נחשון), התשע"ה-2014 94

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גבעות גורל), התשע"ה-2014 107

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גזר), התשע"ה-2014 109

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער חורשים), התשע"ה-2014 110

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער דורות), התשע"ה-2014 114

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער יכיני), התשע"ה-2014 120

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער כוכב), התשע"ה-2014 124

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער כיסופים), התשע"ה-2014 133

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער משמר הנגב), התשע"ה-2014 136

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער קיבוץ משמר הנגב ויער גבעת משמר הנגב), התשע"ה-2014 140

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נווה יעקב), התשע"ה-2014 141

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל אסף), התשע"ה-2014 144

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל באר שבע), התשע"ה-2014 145

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל זיו ותלמי בילו), התשע"ה-2014 147

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל חרוד מזרח), התשע"ה-2014 149

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ניר משה), התשע"ה-2014 153

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער עזריקם), התשע"ה-2014 161

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער עין דור), התשע"ה-2014 165

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק בן גוריון), התשע"ה-2014 170

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק יערות בגין), התשע"ה-2014 170

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק נחל גרר), התשע"ה-2014 174

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק קרית שמונה), התשע"ה-2014 175

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער צרעה, צלפון, ישעי), התשע"ה-2014 177

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער משמר אילון), התשע"ה-2014 195

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער ארד אל ג'רדון) התשע"ה-2014 202

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער ברטעה), התשע"ה-2014 202

אכרזת היערות (סייג לתחולה - ג'בל אסירה), התשע"ה-2014 202

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער טבריה), התשע"ה-2014 203

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער ציפורי), התשע"ה-2014 203

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער קניר), התשע"ה-2014 204

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער קפין), התשע"ה-2014 204

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער רבעא אל אביד), התשע"ה-2014 204

11/11/2014 7438

תקנות הירושה (תיקון מס' 3), התשע"ה-2014 74

צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להנחת צינור דלק זמני למיקשר הדרומי הסמוך לנמל אשדוד)
(הוראת שעה), התשע"ה-2014 74

צו חלוקת הכנסות (עיריות דימונה וערד והמועצה האזורית תמר), התשע"ה-2014 76

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ה-2014 78

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק)
(מס' 3), התשע"ה-2014 79

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מסעיף בתקן ישראלי), התשע"ה-2014 80

תיקון טעות דפוס

5/11/2014 7437

כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ה-2014 66

5/11/2014 7436

הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ה-2014 62

5/11/2014 7435

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"ה-2014 54

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף של הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"ה-2014 54

צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"ה-2014 55

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"ה-2014 55

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) (תיקון), התשע"ה-2014 55

תקנות התכנון והבנייה (אישור מטרה ציבורית), התשע"ה-2014 56

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות למבחן נהיגה, קביעת רמת הפיקוח וקביעת
מחיר מרבי), התשע"ה-2014 58

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות למבחן נהיגה) (ביטול), התשע"ה-2014 59

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"ה-2014 59

5/11/2014 7434

תקנות הירושה (תיקון), התשע"ה-2014 46

תקנות המתווכים במקרקעין (סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית משפט) (תיקון),
התשע"ה-2014 47

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2014 47

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשע"ה-2014 48

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2014 48

תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) (תיקון), התשע"ה-2014 48

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשע"ה-2014 50

תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד) (תיקון), התשע"ה-2014 51

תקנות התעבורה (שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית והתשיעית לפקודה), התשע"ה-2014 51

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקו), התשע"ה-2014 52

3/11/2014 7433

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) (תיקון), התשע"ה-2014 30

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ה-2014 43

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון), התשע"ה-2014 43

29/10/2014 7432

תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשע"ה-2014 22

תקנות להסדר ההימורים בספורט (קביעת תחומי פעילות וסוגי שירותים של ארגון ספורט נתמך והכשרה
לנושאי משרה), התשע"ה-2014 23

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"ה-2014 25

צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשע"ה-2014 26

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"ה-2014 27

הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשע"ה-2014 27

26/10/2014 7431

צו הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הכרזה על שטח אויב - רצועת עזה), התשע"ה-2014 18

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014 18

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשע"ד-2014 19

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון), התשע"ה-2014 19

צו המכר (דירות) (תיקון מס' 7) (דחיית יום התחילה של תיקון מס' 7 לחוק), התשע"ה-2014 20

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 20

7/10/2014 7430

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 14

כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה-2014 15

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 15

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשע"ה-2014 16

6/10/2014 7429

תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין בבחירות מקדימות), התשע"ה-2014 6

תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"ה-2014 9

צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק) (תיקון), התשע"ה-2014 9

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נועם), התשע"ה-2014 10

הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשע"ה-2014 12

1/10/2014 7428

תקנות הירושה (תיקון), התשע"ה-2014 2

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ה-2014 2

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 2

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשע"ה-2014 3

צו המועצות המקומיות (ב) (כאוכב אבו אלהיג'א, תיקון), התשע"ה-2014 3

תיקוני טעויות

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ה
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע''ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע"ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי