גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע''ב> התשע''א > קובץ התקנות > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע''ב

 

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
27/9/2011 7036

תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1424

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א-2011 1425

צו שירות המילואים (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1427

26/9/2011 7035

תקנות המשכון (סדרי עיון ורישום) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1408

תקנות ניירות ערך (כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה מינהלית), התשע"א-2011 1417

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרישיון) (תיקון), התשע"א-2011 1418

צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי תפקידי איגוד ערים כנרת), התשע"א-2011 1419

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1419

צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשע"א-2011 1420

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) (מס' 2),
התשע"א-2011 1421

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (תיקון), התשע"א-2011 1422

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"א-2011 1422

22/9/2011 7034

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
לתת לצרכניה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1392

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
לתת לצרכניה), התשע"א-2011 1395

הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים),
התשע"א-2011 1405

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התשע"א-2011 1406

20/9/2011 7033

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"א-2011 1380

צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשע"א-2011 1382

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבה
למוסדות חינוך) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1388

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון),
התשע"א-2011 1389

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"א-2011 1389

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1390

הודעת המערכת

15/9/2011 7032

תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית), התשע"א-2011 1364

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם) (תיקון), התשע"א-2011 1367

תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה) (תיקון), התשע"א-2011 1368

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"א-2011 1370

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון), התשע"א-2011 1371

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1372

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה, תיקון), התשע"א-2011 1373

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1376

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1376

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשע"א-2011 1377

תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבציונלי) (תיקון), התשע"א-2011 1377

כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) (תיקון), התשע"א-2011 1378

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 1378

תיקון טעות

8/9/2011 7031

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (היטל למניעת זיהום הים), התשע"א-2011 1356

תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א-2011 1360

תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), התשע"א-2011 1362

תיקוני טעויות דפוס

1/8/2011 7030

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), התשע"א-2011 1354

31/8/2011 7029

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון), התשע"א-2011 1350

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות
או בעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א-2011 1351

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"א-2011 1351

הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכום), התשע"א-2011 1352

29/8/2011 7028

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 1318

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) (תיקון), התשע"א-2011 1332

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) (תיקון), התשע"א-2011 1333

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד) (תיקון), התשע"א-2011 1334

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן) (תיקון), התשע"א-2011 1335

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית) (תיקון), התשע"א-2011 1336

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2011 1337

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת) (תיקון), התשע"א-2011 1339

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים) (תיקון), התשע"א-2011 1340

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים)
(תיקון), התשע"א-2011 1341

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת) (תיקון), התשע"א-2011 1343

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים) (תיקון), התשע"א-2011 1343

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) (תיקון), התשע"א-2011 1344

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת) (תיקון), התשע"א-2011 1345

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 6), התשע"א-2011 1346

צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשע"א-2011 1346

אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשי"ז-1957 (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1347

אכרזת העיריות (עיריית אל–טירה) (תיקון), התשע"א-2011 1347

כללי מוזאון הכנסת (תשלום גמול לחברי המועצה המייעצת למוזאון הכנסת) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1348

29/8/2011 7027

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1302

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011 1305

תקנות הפיקוח על מכונים פסיכומטריים (בקשה לאישור), התשע"א-2011 1306

תקנות מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011 1310

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011 1311

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של העיצום הכספי בידי הממונה),
התשע"א-2011 1315

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשע"א-2011 1316

תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), התשע"א-2011 1316

22/8/2011 7026

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1298

תקנות הבזק (זכיונות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1299

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1230

21/8/2011 7025

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,
התשע"א-2011 1282

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן), התשע"א-2011 1287

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים להטמנת פסולת מסוכנת) (תיקון), התשע"א-2011 1294

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות הטמנת פסולת מסוכנת וקביעת רמת פיקוח)
(תיקון), התשע"א-2011 1295

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון),
התשע"א-2011 1295

18/8/2011 7024

צו התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה) (מס' 3), התשע"א-2011 1274

צו מסילות הברזל (דחיית תחילתו של תיקון מס' 6 לפקודת מסילות הברזל), התשע"א-2011 1274

תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית), התשע"א-2011 1274

תקנות לעידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א-2011 1277

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א-2011 1278

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים), התשע"א-2011 1279

14/8/2011 7023

תקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) (תיקון) (תיקון), התשע"א-2011 1254

תקנות שמאי מקרקעין (תיקון), התשע"א-2011 1254

תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (תיקון), התשע"א-2011 1254

תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (תיקון), התשע"א-2011 1255

תקנות המפלגות (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011 1256

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) (תיקון), התשע"א-2011 1256

תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן) (תיקון), התשע"א-2011 1258

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (תיקון), התשע"א-2011 1258

כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשע"א-2011 1259

הודעת אגרות חקלאיות, התשע"א-2011 1259

10/8/2011 7022

צו המסחר עם האויב (אויב לצורך הפקודה), התשע"א-2011 1238

תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים) (תיקון), התשע"א-2011 1248

צו התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה) (מס' 2), התשע"א-2011 1249

תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק),
התשע"א-2011 1250

תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלי לשנת הכספים) (קביעת מחוזות), התשע"א-2011 1250

צו ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (קביעת שיעור התוספת לפי סעיף 13(2)(א1) לחוק), התשע"א-2011 1251

8/8/2011 7021

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 1218

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 4),
התשע"א-2011 1227 

כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1230

כללי המים (תעריפים למתן שירות תשתית ברמת הגולן) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1236 

תיקון טעות

4/8/2011 7020

תקנות ההוצאה לפועל (טיוב נתונים שגויים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1202

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 1203

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של העיצום הכספי בידי הממונה),
התשע"א-2011 1204

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב), התשע"א-2011 1205

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשע"א-2011 1205

תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (תיקון), התשע"א-2011 1206

תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד) (תיקון), התשע"א-2011 1207

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים) (תיקון), התשע"א-2011 1208

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל) (תיקון), התשע"א-2011 1211

תקנות להסדר ההימורים בספורט ("תכנית הטוטו תיקו") (תיקון), התשע"א-2011 1214

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול) (תיקון), התשע"א-2011 1215

צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2011 1216

הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשע"א-2011 1216

הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשע"א-2011 1216

תיקון טעות 

31/7/2011 7019

צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק) (מס' 2), התשע"א-2011 1198

צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1198

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) (תיקון), התשע"א-2011 1198

צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשע"א-2011 1200

26/7/2011 7018

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשע"א-2011 1190

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1190

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט") (תיקון), התשע"א-2011 1190

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1191

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התשע"א-2011 1194

הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשע"א-2011 1195

הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2), התשע"א-2011 1195

כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1196

תיקוני טעויות

20/7/2011 7017

תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה) (תיקון), התשע"א-2011 1178

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הארכת מועד הקצאה בלא תמורה), מהתשע"א-2011 1181

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות) (תיקון), התשע"א-2011 1181

צו המועצות המקומיות (א) (כפר יונה, תיקון), התשע"א-2011 1182

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה), התשע"א-2011 1183

רישיון יבוא כללי (תיקון), התשע"א-2011 1184

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"א-2011 1185

הודעת שירות התעסוקה (ערובה), התשע"א-2011 1187

הודעת אוויר נקי (אגרות), התשע"א-2011 1187

כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1188

14/7/2011 7016

תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (תיקון), התשע"א-2011 1170

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1172

כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים) (תיקון), התשע"א-2011 1173

הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התשע"א-2011 1173

הודעת המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף) (מס' 2), התשע"א-2011 1174

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) (מס' 2), התשע"א-2011 1174

הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשע"א-2011 1174

הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים) (מס' 2), התשע"א-2011 1175

הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשע"א-2011 1175

הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים), התשע"א-2011 1175

הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון), התשע"א-2011 1176

תיקון טעות

13/7/2011 7015

צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"א-2011 1162

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) (תיקון), התשע"א-2011 1162

תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא משרה בכירה) (תיקון), התשע"א-2011 1163

תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) (תיקון), התשע"א-2011 1164

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 1164

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות), התשע"א-2011 1166

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר), התשע"א-2011 1167

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס), התשע"א-2011 1167

הודעת אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי) (מס' 2), התשע"א-2011 1168

7/7/2011 7014

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1154

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א-2011 1157

תקנות רישוי שירותי התעופה (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א-2011 1158

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשע"א-2011 1160

1/7/2011 7013

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1142

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1142

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון מס' 2),
התשע"א-2011 1143

תקנות התעבורה (תיקון מס' 12), התש"ע-2010 (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 1150

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) (תיקון),
התשע"א-2011 1151

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג תאגיד) (תיקון), התשע"א-2011 1151

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח תקוה) (תיקון), התשע"א-2011 1152

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון, תיקון), התשע"א-2011 1152

30/6/2011 7012

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשע"א-2011 1134

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש) (תיקון), התשע"א-2011 1134

צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"א-2011 1136

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ושמורות)
(הוראת שעה), התשע"א-2011 1137

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשע"א-2011 1138

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"א-2011 1139

צו הכניסה לישראל (מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים),
התשע"א-2011 1139

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום) (מס' 2), התשע"א-2011 1139

אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשע"א-2011 1140

תיקוני טעויות דפוס

30/6/2011 7011

תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (תיקון), התשע"א-2011 1114

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשע"א-2011 1114

הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשע"א-2011 1115

29/6/2011 7010

צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1106

צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1106

תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011 1107

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת המים בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 1108

הודעת המפלגות (אגרות), התשע"א-2011 1108

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשע"א-2011 1109

הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשע"א-2011 1110

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1110

הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (מס' 2), התשע"א-2011 1110

28/6/2011 7009

תקנות רישום שמות עסק (תיקון), התשע"א-2011 1090

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון), התשע"א-20111 1090

תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011 1091

תקנות המדגמים (תיקון), התשע"א-2011 1091

תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011 1092

תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) (תיקון), התשע"א-2011 1092

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2) (תיקון), התשע"א-2011 1093

תקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"א-2011 1093

תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"א-2011 1094

הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשע"א-2011 1094

הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול)
(שינוי סכומים) (מס' 2), התשע"א-2011 1096

הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשע"א-2011 1097

הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (מס' 2), התשע"א-2011 1097

הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (מס' 2), התשע"א-2011 1098

כללי השקעות משותפות בנאמנות (עריכת מכרז ובחינת הזיקה של חברה סוחרת עם מנהל קרן), התשע"א-2011 1099

כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשע"א-2011 1101

כללי הבנקאות (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011 1102

כללי הבנקאות (שירות לקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011 1102

צו בנק ישראל (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011 1103

28/6/2011 7008

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התש"ע-2010 (תיקון), התשע"א-2011 1070

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1070

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1073

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 3),
התשע"א-2011 1074

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון מס' 3),
התשע"א-2011 1079

22/6/2011 7007

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון), התשע"א-2011 1066

16/6/2011 7006

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) (תיקון), התשע"א-2011 1058

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א―2011 1058

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) (תיקון), התשע"א―2011 1059

תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"א-2011 1059

תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון), התשע"א-2011 1060

צו התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004) (שינוי התוספת לחוק), התשע"א―2011 1061

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1061

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 1061

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים) (תיקון), התשע"א-2011 1062

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים מתנדבים) (תיקון), התשע"א-2011 1063

תקנות הרופאים (כשרויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון), התשע"א-2011 1063

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל פולג) (תיקון), התשע"א-2011 1073

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע תל דור לפי תכנית מס' חכ/408), התשע"א-2011 1074

16/5/2011 7005

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"א-2011 1042

תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) (תיקון), התשע"א-2011 1042

תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק), התשע"א-2011 1043

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 1043

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 2), התשע"א-2011 1044

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 3), התשע"א-2011 1044

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4), התשע"א-2011 1045

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 5), התשע"א-2011 1045

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 6), התשע"א-2011 1046

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 7), התשע"א-2011 1046

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 8), התשע"א-2011 1047

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 9), התשע"א-2011 1047

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 10), התשע"א-2011 1048

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 11), התשע"א-2011 1048

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 12), התשע"א-2011 1049

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 13), התשע"א-2011 1049

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 14), התשע"א-2011 1050

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 15), התשע"א-2011 1050

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התשע"א-2011 1051

15/6/2011 7004

תקנות שמאי מקרקעין (בחינות) (תיקון), התשע"א-2011 1026

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת
שעה) (תיקון), התשע"א-2011 1026

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשע"א-2011 1026

צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשע"א-2011 1027

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשע"א-2011 1027

תקנות מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"א-2011 1028

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר קוץ, לפי תכנית מס' ג/8416), התשע"א-2011 1034

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל עורבים הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13908), התשע"א-2011 1035

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל פולג) (תיקון),
התשע"א-2011 1036

צו מערכות תשלומים (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011 1036

צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשע"א-2011 1037

תיקון טעות דפוס

1/6/2011 7003

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשע"א-2011 986

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 986

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשע"א-2011 986

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נקיקי יפתח, לפי תכנית
מס' ג/15512), התשע"א-2011 1021

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר הנגב הרחבה 3,
לפי תכנית מס' 2/173/02/20), התשע"א-2011 1021

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע רכס אדמי, לפי תכנית
מס' ג/13493), התשע"א-2011 1022

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי שימרון, לפי תכנית
מס' ג/8776), התשע"א-2011 1023

תיקוני טעויות

31/5/2011 7002

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 970

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א-2011 970

תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר) (תיקון), התשע"א-2011 977

תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשע"א-2011 977

תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 978

תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשע"א-2011 979

צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשע"א-2011 980

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 980

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע תל פארס, לפי תכנית
מס' ג/12864), התשע"א-2011 981

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל דור, לפי תכנית
מס' חכ/408), התשע"א-2011 982

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חוף גדור, לפי תכנית
מס' חד/1420), התשע"א-2011 982

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי חוף גדור, לפי תכנית
מס' חד/1420), התשע"א-2011 983

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע פורה הרחבה, לפי
תכנית מס' 286/02/6), התשע"א-2011 984

26/5/2011 7001

תקנות בתי המשפט והוצאה לפועל (החזרת פיקדונות וקנסות) (תיקון), התשע"א-2011 962

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"א-2011 963

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), התשע"א-2011 963

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קרית גת), התשע"א-2011 964

הודעת הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (עדכון סכומים), התשע"א-2011 965

19/5/2011 7000

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"א-2011 954

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון מס' 2),
התשע"א-2011 954

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר קפוא) (ביטול), התשע"א-2011 958

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (המועד להגשת בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה),
התשע"א-2011 958

הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 2), התשע"א-2011 959

הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשע"א-2011 959

הודעת המים (עדכון תעריפי מים מקידוחי אלוני הבשן למילוי מאגרים ברמת הגולן), התשע"א-2011 960

11/5/2011 6999

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 946

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011 948

תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון מס' 2), התש"ע (תיקון), התשע"א-2011 952

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (הוראת שעה), התשע"א-2011 952

8/5/2011 6998

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון), התשע"א-2011 942

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשע"א-2011 942

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"א-2011 943

3/5/2011 6997

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) (תיקון), התשע"א-2011 938

צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשע"א-2011 939

צו להגנה על עדים (שינוי גובה הסכום של עסקת שכירות של מקרקעין), התשע"א-2011 939

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 939

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"א-2011 940

28/4/2011 6996

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון) (מס' 2), התשע"א-2011 934

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 934

צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) (תיקון), התשע"א-2011 934

תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 935

27/4/2011 6995

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) (הוראת שעה), התשע"א-2011 926

תקנות הרופאים (מתן מרשם) (תיקון), התשע"א-2011 929

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים) (תיקון), התשע"א-2011 931

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע שיטה מלבינה אשדוד)
(תיקון), התשע"א-2011 931

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומי אגרות בעד פעולות ושירותים), התשע"א-2011 932

14/4/2011 6994

צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר), התשע"א-2011 910

4/4/2011 6993

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות) (תיקון), התשע"א-2011 904

תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשע"א-2011 904

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשע"א-2011 906

כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 908

הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשע"א-2011 908

4/4/2011 6992

תקנות בריאות העם (תקני איכות מי–קולחין וכללים לטיהור שפכים) (תיקון), התשע"א-2011 896

צו הכניסה לישראל (פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר לפי הסדר עם ממשלת ניו זילנד), התשע"א-2011 898

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשע"א-2011 898

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשע"א-2011 899

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשע"א-2011 899

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשע"א-2011 900

הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות),
התשע"א-2011 900

31/3/2011 6991

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - צער בעלי חיים), התשע"א-2011 892

צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשע"א-2011 894

צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופה) (מס' 2), התשע"א-2011 894

31/3/2011 6990

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 876

צו התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה), התשע"א-2011 883

תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 884

תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל לתקופת הניסוי של רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה)
(תיקון), התשע"א-2011 884

תקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) (תיקון), התשע"א-2011 884

תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), התשע"א-2011 885

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 885

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס' 2), התשע"א-2011 885

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס' 3), התשע"א-2011 886

אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשע"א-2011 886

הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשע"א-2011 887

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום), התשע"א-2011 888

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בנייה), התשע"א-2011 888

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשע"א-2011 889

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשע"א-2011 889

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"א-2011 889

30/3/2011 6989

תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשע"א-2011 868

תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"א-2011 869

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים),
התשע"א-2011 871

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2011 872

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרת הסחר בביצים) (ביטול), התשע"א-2011 874

הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשע"א-2011 874

תיקון טעות

24/3/2011 6988

תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2011 852

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2011 855

תקנות הדיג (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 856

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשע"א-2011 856

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על בנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"א-2011 857

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"א-2011 858

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) (תיקון),
התשע"א-2011 862

צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), התשע"א-2011 864

תיקון טעויות דפוס

23/3/2011 6987

תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) (תיקון), התשע"א-2011 844

צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) (תיקון), התשע"א-2011 844

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך) (תיקון), התשע"א-2011 845

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (תיקון), התשע"א-2011 845

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח) (תיקון), התשע"א-2011 846

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות) (תיקון), התשע"א-2011 847

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית) (תיקון), התשע"א-2011 847

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית) (תיקון), התשע"א-2011 848

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות) (הוראת שעה), התשע"א-2011 849

כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) (תיקון), התשע"א-2011 850

17/3/2011 6986

תקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 804

תקנות סימני מסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון) (תיקון), התשע"א-2011 804

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 805

הודעת התובלה האווירית (כניסה לתוקף של אמנת מונטריאול), התשע"א-2011 805

כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות),
התשע"א-2011 806

14/3/2011 6985

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשע"א-2011 756

14/3/2011 6984

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות),
התשע"א-2011 748

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"א-2011 748

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים) (תיקון), התשע"א-2011 749

כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשע"א-2011 750

הודעת אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי), התשע"א-2011 753

הודעת המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשע"א-2011 754

תיקון טעויות

6/3/2011 6983

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"א-2011 736

צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"א-2011 736

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 3), התשע"א-2011 736

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"א-2011 737

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"א-2011 737

הודעת התעבורה (אגרות), התשע"א-2011 739

הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשע"א-2011 746

1/3/2011 6982

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה) (תיקון), התשע"א-2011 732

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לשדרות), התשע"א-2011 732

צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הארכת התקופות האמורות בסעיפים 17א(ב) ו–17ב(ב) לחוק), התשע"א-2011 732

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן) (תיקון), התשע"א-2011 733

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם), התשע"א-2011 733

28/2/2011 6981

תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2011 724

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים)
(תיקון), התשע"א-2011 727

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 728

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 729

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשע"א-2011 729

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"א-2011 730

27/2/2011 6980

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 712

הודעת התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשע"א-2011 720

24/2/2011 6979

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר למזכרת בתיה), התשע"א-2011 708

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 708

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשע"א-2011 708

תקנות האזרחות (תיקון), התשע"א-2011 709

תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (תיקון), התשע"א-2011 709

תקנות השמות (תיקון), התשע"א-2011 709

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 5), התשע"א-2011 710

תקנות הדרכונים (תיקון), התשע"א-2011 710

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 710

17/2/2011 6978

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א―2011 704

תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"א―2011 704

תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק) (תיקון), התשע"א―2011 705

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 4), התשע"א―2011 705

תיקוני טעויות

17/2/2011 6977

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"א-2011 696

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות) (תיקון), התשע"א-2011 700

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מניעת שריפות בשדות), התשע"א-2011 700

צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשע"א-2011 701

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 702

תקנות חובת המכרזים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 702

9/2/2011 6976

צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל באר שבע), התשע"א-2011 680

תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 685

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (אלונה, תיקון), התשע"א-2011 688

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (זבולון, תיקון), התשע"א-2011 689

צו המועצות המקומיות (ב) (רכסים, תיקון), התשע"א-2011 691

תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים כפריים לתושבים שביתם נשרף
בשריפה באזור הכרמל, ותנאיו) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 691

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע סוסיתא הרחבה, לפי
תכנית מס' ג/13477), התשע"א-2011 692

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011 693

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 693

הודעת מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי), התשע"א-2011 694

7/2/2011 6975

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התשע"א-2011 636

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם), התשע"א-2011 678

3/2/2011 6974

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) (תיקון),
התשע"א-2011 632

תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התשע"א-2011 632

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון), התשע"א-2011 633

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת) (תיקון), התשע"א-2011 634

הודעת המפלגות (עדכון סכומים), התשע"א-2011 634

2/2/2011 6973

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"א-2011 628

אכרזת העיריות (עיריית מודיעין-מכבים-רעות) (תיקון), התשע"א-2011 628

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (גזר, תיקון), התשע"א-2011 630

1/2/2011 6972

תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 620

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשע"א-2011 620

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשע"א-2011 620

הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשע"א-2011 626

תיקון טעות דפוס

31/1/2011 6971

צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"א-2011 612

תקנות המדגמים (תיקון), התשע"א-2011 612

תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים), התשע"א-2011 613

צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופה), התשע"א-2011 618

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התשע"א-2011 618

31/1/2011 6970

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"א-2011 596

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון), התשע"א-2011 603

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 604

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשע"א-2011 606

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים),
התשע"א-2011 606

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (תיקון), התשע"א-2011 608

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"א-2011 609

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"א-2011 609

27/1/2011 6969

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון),
התשע"א-2011 580

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 580

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 581

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התשע"א-2011 583

כללי המים (אבזרים חוסכי מים), התשע"א-2011 585

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשע"א-2011 587

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"א-2011 589

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), התשע"א-2011 592

תיקון טעות דפוס

25/1/2011 6968

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לכיש, תיקון), התשע"א-2011 540

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשע"א-2011 545

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון), התשע"א-2011 552

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), התשע"א-2011 563

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שפיר, תיקון), התשע"א-2011 570

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק הירדן, תיקון), התשע"א-2011 576

צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (קביעת מועד העברת נכסים, זכויות וחובות לקניין האיגוד), התשע"א-2011 577

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) (תיקון), התשע"א-2011 578

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"א-2011 578

19/1/2011 6967

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 536

הודעת המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשע"א-2011 537

הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשע"א-2011 537

הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התשע"א-2011 538

תיקוני טעויות דפוס

19/1/2011 6966

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 512

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"א-2011 530

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"א-2011 531

הודעת המדגמים, התשע"א-2011 531

הודעת סימני המסחר, התשע"א-2011 532

הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) (עדכון סכומים), התשע"א-2011 533

הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי
ביטוח רפואי), התשע"א-2011 534

הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשע"א-2011 534

17/1/2011 6965

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), התשע"א-2011 508

הודעת ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשע"א-2011 508

הודעת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשע"א-2011 509

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון והוראת שעה), התשע"א-2011 510

החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשע"א-2011 510

11/1/2011 6964

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"א-2011 492

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"א-2011 492

תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) (תיקון) (תיקון), התשע"א-2011 493

צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודת בדיקה) (תיקון), התשע"א-2011 493

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשע"א-2011 493

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופוסים), התשע"א-2011 494

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"א-2011 495

הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התשע"א-2011 496

הודעת המקרקעין (אגרות), התשע"א-2011 496

הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשע"א-2011 502

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשע"א-2011 503

הודעת נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (שיעורי שכר טרחת
עורך דין מרביים), התשע"א-2011 505

הודעת הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשע"א-2011 506

9/1/2011 6963

צו סדר הדין (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"א-2011 484

תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"א-2011 484

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום),
התשע"א-2011 485

הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם צאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשע"א-2011 485

הודעת האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) (מס' 2), התשע"א-2011 485

הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) (מס' 2), התשע"א-2011 486

הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר), התשע"א-2011 486

הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשע"א-2011 487

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשע"א-2011 487

הודעת הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התשע"א-2011 488

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי החסוי), התשע"א-2011 488

הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשע"א-2011 489

הודעת החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשע"א-2011 490

6/1/2011 6962

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (סדרי דין בוועדת השגות ובבקשה למינוי שמאי מכריע),
התשע"א-2011 460

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשע"א-2011 467

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (הוראת שעה), התשע"א-2011 467

תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (הוראת שעה), התשע"א-2011 468

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון), התשע"א-2011 468

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק), התשע"א-2011 469

תקנות הדיג (תיקון), התשע"א-2011 470

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"א-2011 470

הודעת החברות (אגרות), התשע"א-2011 472

הודעת העמותות (אגרות), התשע"א-2011 473

הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"א-2011 474

הודעת רישום שמות עסק, התשע"א-2011 475

הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (אגרות), התשע"א-2011 476

הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשע"א-2011 476

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"א-2011 477

הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2011 480

הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס' 2), התשע"א-2011 480

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון), התשע"א-2011 480

הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשע"א-2011 481

תיקוני טעויות ותיקוני טעויות דפוס

30/12/2010 6961

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2011), התשע"א-2010 452

הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"א-2010 457

30/12/2010 6960

תקנות החוזים האחידים (תיקון), התשע"א-2010 432

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים) (תיקון), התשע"א-2010 432

צו משק החשמל (דחיית מועדים), התשע"א-2010 432

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 433

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"א-2010 433

תקנות התעבורה (תיקון מס' 12), התש"ע-2010 (תיקון), התשע"א-2010 434

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור לניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשע"א-2010 435

תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נציגי הממשלה) (תיקון), התשע"א-2010 435

הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשע"א-2010 436

הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשע"א-2010 436

הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשע"א-2010 436

הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (עדכון סכומי אגרות), התשע"א-2010 437

הודעת בתי המשפט (אגרות), התשע"א-2010 449

30/12/2010 6959

תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה) (תיקון), התעש"א-2010 420

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 420

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 420

הודעת הכניסה לישראל, התשע"א-2010 421

הודעת האזרחות, התשע"א-2010 422

הודעת השמות, התשע"א-2010 423

הודעת הדרכונים, התשע"א-2010 424

הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשע"א-2010 426

הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול)
(שינוי סכומים), התשע"א-2010 428

הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשע"א-2010 429

הודעת שמאי מקרקעין, התשע"א-2010 430

הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"א-2010 430

29/12/2010 6958

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע בפני הוועדה המייעצת), התשע"א-2010 404

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"א-2010 407

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התשע"א-2010 408

הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשע"א-2010 409

הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשע"א-2010 410

הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשע"א-2010 411

הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשע"א-2010 411

הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשע"א-2010 412

הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשע"א-2010 413

הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשע"א-2010 414

הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשע"א-2010 415

הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשע"א-2010 415

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשע"א-2010 417

29/12/2010 6957

כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה), התשע"א-2010 384

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון מס' 2),
התשע"א-2010 387

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2),
התשע"א-2010 393

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 398

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 400

הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשע"א-2010 402

28/12/2010 6956

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010 304 

26/12/2010 6955

צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) (תיקון), התשע"א-2010 300

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התשע"א-2010 301

צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשע"א-2010 302

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשע"א-2010 302

  תיקון טעות דפוס

23/12/2010 6954

צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"א-2010 284

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"א-2010 284

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 2), התשע"א-2010 285

תקנות שמאי המקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות) (תיקון), התשע"א-2010 286

אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (מס' 2), התש"ל-1970 (תיקון), התשע"א-2010 286

אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשל"ח-1978 (תיקון), התשע"א-2010 287

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 288

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון מס' 3), התשע"א-2010 288

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער תפן) (תיקון), התשע"א-2010 289

אכרזת היערות (סייג לתחולה), התשע"א-2010 289

הודעת הדיינים (אגרות), התשע"א-2010 289

הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשע"א-2010 295

הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשע"א-2010 295

הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשע"א-2010 295

הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התשע"א-2010 296

הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשע"א-2010 296

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשע"א-2010 297

הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשע"א-2010 298

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"א-2010 298

20/12/2010 6953

צו מיסוי מקרקעין (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"א-2010 280

צו בתי משפט לעניינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק) (מס' 2), התשע"א-2010 281

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2010 281

אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א-2010 282

תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי לשנת 2011), התשע"א-2011 282

תקנות הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק), התשע"א-2010 282

16/12/2010 6952

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לערד), התשע"א-2010 276

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לבית שמש), התשע"א-2010 276

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 276

הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השנייה), התשע"א-2010 277

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשע"א-2010 278

16/12/2010 6951

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח), התשע"א-2010 264

תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשע"א-2010 265

תקנות אוויר נקי (אגרות), התשע"א-2010 266

צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות), התשע"א-2010 268

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ–גופית) (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 272

תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 272

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל ועורות) (ביטול), התשע"א-2010 273

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת סימני אימות זהב) (ביטול), התשע"א-2010 273

הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשע"א-2010 273

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשע"א-2010 274

הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשע"א-2010 274

14/12/2010 6950

צו בתי המשפט (מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית), התשע"א-2010 262

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשע"א-2010 262

13/12/2010 6949

תקנות בתי דין מינהליים (אגרות בוועדת הערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל),
התשע"א-2010 254

תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים כפריים לתושבים שביתם נשרף
בשריפה באזור הכרמל, ותנאיו) (הוראת שעה), התשע"א-2010 255

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות)
(תיקון), התשע"א-2010 258

כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם) (תיקון), התשע"א-2010 259

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשע"א-2010 259

12/12/2010 6948

צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים)
(תיקון), התשע"א-2010 238

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק פרי אבוקדו) (ביטול), התשע"א-2010 239

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות עגור, לפי תכנית
מס' 52/101/02/20), התשע"א-2010 239

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי נחל נדר, לפי תכנית
מס' חפאג/1298/חפ/2234), התשע"א-2010 240

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון),
התשע"א-2010 240

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון מס' 2),
התשע"א-2010 241

הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשע"א-2010 242

9/12/2010 6947

צו היערות (אזור יער סגור) (הוראת שעה), התשע"א-2010 226

9/12/2010 6946

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2010 224

תקנות הטבות לניצולי שואה (קצובת הבראה ונופש), התשע"א-2010 224

8/12/2010 6945

צו משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס' 4) (הארכת תקופה), התשע"א-2010 222

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין), התשע"א-2010 222

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשע"א-2010 222

30/11/2010 6944

צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) (תיקון), התשע"א-2010 214

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשע"א-2010 220

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף חלב) (ביטול), התשע"א-2010 220

תיקון טעות דפוס

30/11/2010 6943

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 182

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 194

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית אונו) (תיקון), התשע"א-2010 209

תקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשע"א-2010 210

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"א-2010 210

צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2010 211

אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשע"א-2010 212

אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 2), התשע"א-2010 212

21/11/2010 6942

תקנות התכנון והבנייה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק),
התשע"א-2010 166

תקנות התכנון והבנייה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק) (תיקון), התשע"א-2010 169

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (ערבות בנקאית), התשע"א-2010 170

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון), התשע"א-2010 173

צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור), התשע"א-2010 180

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"א-2010 180

17/11/2010 6941

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א-2010 154

תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"א-2010 162

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נס ציונה), התשע"א-2010 163

אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשע"א-2010 163

הודעת האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשע"א-2010 164

הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התשע"א-2010 164

16/11/2010 6940

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), התשע"א-2010 146

תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 147

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לראש העין), התשע"א-2010 147

תקנות הרוקחים (חדרי תרופות) (תיקון), התשע"א-2010 148

תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"א-2010 148

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשע"א-2010 148

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשע"א-2010 149

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשע"א-2010 150

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן–גוריון) (תיקון),
התשע"א-2010 151

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשע"א-2010 152

תיקון טעות

11/11/2010 6939

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התשע"א-2010 130

צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (סיוע בשל רכישת ממיר) (הוראת שעה), התשע"א-2010 135

תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) (הוראת שעה), התשע"א-2010 138

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי מונפורט הרחבה, לפי תכנית
מס' ג/13710), התשע"א-2010 139

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל הבשור, קטע פארק
האפיק, לפי תכנית מס' 1/338/03/7), התשע"א-2010 139

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אירוס נצרתי) (תיקון),
התשע"א-2010 140

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל כזיב הרחבה,
לפי תכנית מס' ג/13710), התשע"א-2010 141

כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"א-2010 141

1/11/2010 6938

תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשע"א-2010 122

תקנות החברות (אגרות לעניין חברה לתועלת הציבור), התשע"א-2010 123

תקנות העמותות (אגרות) (תיקון), התשע"א-2010 123

צו בתי משפט לעניינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"א-2010 125

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 3), התשע"א-2010 126

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התשע"א-2010 126

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשע"א-2010 128

31/10/2010 6937

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת, התשע"א-2010 102

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 109

תקנות פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"א-2010 111

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"א-2010 111

תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 112

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (הוראת שעה),
התשע"א-2010 112

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון), התשע"א-2010 114

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (הוראת שעה),
התשע"א-2010 114

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון), התשע"א-2010 115

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה), התשע"א-2010 116

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"א-2010 117

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשע"א-2010 119

כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010 120

27/10/2010 6936

תקנות ההוצאה לפועל (פגרות), התשע"א-2010 94

תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), התשע"א-2010 94

תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשע"א-2010 95

תקנות בתי המשפט (מזכירות) (תיקון), התשע"א-2010 95

תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשע"א-2010 96

תקנות התעבורה (תיקון), התשע"א-2010 97

תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר)
(מועד העברת נכסים וחבויות מאבנר לקרנית), התשע"א-2010 98

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"א-2010 98

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשע"א-2010 99

27/10/2010 6935

תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון), התשע"א-2010 86

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"א-2010 88

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשע"א-2010 91

24/10/2010 6934

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז) (הוראת שעה),
התשע"א-2010 82

תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"א-2010 83

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 2), התשע"א-2010 83

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (ביטול), התשע"א-2010 84

הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשע"א-2010 84

18/10/2010 6933

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע"א-2010 62

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) (תיקון), התשע"א-2010 62

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשע"א-2010 63

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"א-2010 64

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה), התשע"א-2010 64

צו בנק ישראל (מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל) (תיקון), התשע"א-2010 79

הודעת רואי חשבון (אגרות), התשע"א-2001 79

7/10/2010 6932

צו ההוצאה לפועל (קביעת שכר של חוקר הוצאה לפועל), התשע"א-2010 54

תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי) (תיקון), התשע"א-2010 54

תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) (תיקון), התשע"א-2010 54

צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים) (תיקון), התשע"א-2010 55

צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (דחיית יום
התחילה להוראות בפרק י"ז), התשע"א-2010 55

תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות), התשע"א-2010 56

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות) (תיקון), התשע"א-2010 57

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) (תיקון), התשע"א-2010 58

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון), התשע"א-2010 58

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשע"א-2010 59

הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"א-2010 60

21/9/2010 6931

תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 38

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשע"א-2010 50

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ–גופית) (תיקון), התשע"א-2010 51

תיקוני טעויות ותיקוני טעויות דפוס

20/9/2010 6930

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים מקרב נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים), התשע"א-2010 34

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), התשע"א-2010 35

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2010 36

תיקון טעות דפוס

16/9/2010 6929

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון), התשע"א-2010 30

צו מס בולים (תשלום אגרות על פי תקנות העמותות) (אגרות בבולים) (ביטול), התשע"א-21010 31

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון), התשע"א-2010 31

אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשי"ז-1957 (תיקון), התשע"א-2010 32

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אחיהוד) (תיקון), התשע"א-2010 32

15/9/2010 6928

צו הכניסה לישראל (פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר), התשע"א-2010 22

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשע"א-2010 22

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה), התשע"א-2010 22

הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן), התשע"א-2010 23

הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשע"א-2010 24

כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), התשע"א-2010 25

הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשע"א-2010 28

תיקוני טעויות

14/9/2010 6927

תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשע"א-2010 2

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010 12

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 16

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

חיפוש בשמות תקנות
התשע''ה
התשע''ד
התשע''ד
התשע"ג
התשע"ג
התשע''א
התש''ע
התש''ע
התשס''ט
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ח
התשס''ז
התשס"ז
התשס''ו
התשס''ו
התשס''ה
התשס''ה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי