גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע''ה> ספר החוקים > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע''ה

 

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
21/12/2014 2486

חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014 128

  תיקונים עקיפים:

  חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 - מס' 12

  חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - מס' 70

  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 10

חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014 135

  תיקון עקיף:

  חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014), התשע"ג-2013 - מס' 3

חוק זכויות החולה (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014 136

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 160), התשע"ה-2014 137

  תיקון עקיף:

  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 - מס' 55

17/12/2014 2485

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 116

חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה-2014 119

חוק איסור אלימות בספורט (תיקון), התשע"ה-2014 125

17/12/2014 2484

חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 104

  תיקונים עקיפים:

  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 - מס' 64, מס' 65 ומס' 66

  חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - מס' 16

  חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1969 - מס' 16

  חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 - מס' 9

  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - מס' 11

  חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 - מס' 17

  חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 - מס' 31 ומס' 32

  חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999 - מס' 2

חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), התשע"ה-2014 109

  תיקונים עקיפים:

  חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 - מס' 17

  חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 - מס' 7

חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה-2014 112

חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014 113

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 69), התשע"ה-2014 114

17/12/2014 2483

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014 84

  תיקונים עקיפים:

  חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012 - מס' 2

  חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 - מס' 4

  חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 - מס' 18

  חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 - מס' 2

16/12/2014 2482

חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על–תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 68

  תיקונים עקיפים:

  חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 - מס' 11

  חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001 - מס' 15

  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 - מס' 19

  חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 - מס' 43

  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 9

  חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט-2009 - מס' 5

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 16), התשע"ה-2014 79

חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 46), התשע"ה-2014 80

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 49), התשע"ה-2014 80

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 50), התשע"ה-2014 81

  תיקון עקיף:

  חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 - מס' 21

16/12/2014 2481

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 60

  תיקונים עקיפים:

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 - מס' 28

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - מס' 11

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 64

  תיקונים עקיפים:

  חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 - מס' 47

  חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - מס' 18

  חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 - מס' 5

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 42), התשע"ה-2014 66

9/12/2014 2480

חוק התפזרות הכנסת התשע–עשרה, התשע"ה-2014 44

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 33 והוראת שעה), התשע"ה-2014 44

4/12/2014 2479

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 24), התשע"ה-2014 44

חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 7), התשע"ה-2014 44

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 22), התשע"ה-2014 45

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 24), התשע"ה-2014 45

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה-2014 46

חוק הקולנוע (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 47

4/12/2014 2478

חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 40

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014 41

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 31), התשע"ה-2014 42

25/11/2014 2477

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014 36

חוק החברות (תיקון מס' 26), התשע"ה-2014 36

  תיקון עקיף:

  פקודת החברות, התשמ"ג-1983 - מס' 18

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18), התשע"ה-2014 37

חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 6), התשע"ה-2014 37

תיקון טעות בחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשע"ד-2014 38

25/11/2014 2476

חוק העונשין (תיקון מס' 118), התשע"ה-2014 32

חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12), התשע"ה-2014 32

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה-2014 33

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 16), התשע"ה-2014 33

 

 

18/11/2014 2475

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 - הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2014 30

16/11/2014 2474

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 20), התשע"ה-2014 26

חוק חופש המידע (תיקון מס' 10), התשע"ה-2014 28

16/11/2014 2473

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 20), התשע"ה-2014 18

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 66), התשע"ה-2014 19

חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 20

חוק שחרור על–תנאי ממאסר (תיקון מס' 14), התשע"ה-2014 23

  תיקון עקיף:

  חוק הממשלה, התשס"א-2001 - מס' 10

16/11/2014 2472

חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8), התשע"ה-2014 2

  תיקון עקיף:

  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 90

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ה
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע''ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע"ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי